Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 57180-2016

Beknopt weergeven

20/02/2016    S36

België-Brussel: Onderzoek naar een marketingplan ter bevordering van het gebruik van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten voor de digitale interne markt — SMART 2015/0046

2016/S 036-057180

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, Task Force Legislation Team (eIDAS), Directorate R: Support, Unit R2: Finance
Postadres: Office BU 25 04/24
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: Mr Andrea Servida — Head of Unit
E-mail: CNECT-R2@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=745

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Onderzoek naar een marketingplan ter bevordering van het gebruik van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten voor de digitale interne markt — SMART 2015/0046.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De doelstelling van het onderzoek is het onderzoeken van het economisch potentieel van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten in een volledig geïntegreerde digitale interne markt op EU-niveau (inclusief e-overheid), waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de internationale dimensie die eigen is aan vertrouwensdiensten.
Hiertoe moet het onderzoek, voor zover dit met de beschikbare begroting mogelijk is, een marktanalyse uitvoeren en daarna een marketingplan opleveren dat gericht is op de bevordering van het gebruik van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten tot hun maximale capaciteit. Het onderzoek moet ten minste het volgende onderzoeken: de marktsegmentatie, waardepropositie, kanalen, verpakking en levering, met gebruikmaking van de normale benadering en methodologie voor een marketingonderzoek. Het omvat een marketingplan voor overheidsdiensten in de EU ter bevordering van diensten inzake e-overheid die gebruikmaken van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten.
De contractant moet zijn bevindingen echter laten valideren door 1 of meerdere programmapartners. Het moet in staat zijn om de belangrijkste belanghebbenden te betrekken (niet enkel het hen toesturen van een vragenlijst) omdat de belanghebbenden die moeten worden gestimuleerd de mogelijkheid moeten hebben om met hun eigen ervaring een bijdrage te leveren op het gebied van marktsegmentatie, waardepropositie enz. De contractant moet in het bijzonder contacten onderhouden met het kantoor voor het beheer van de database van belanghebbenden van het gemeenschappelijk Europees kader van DG Informatica betreffende potentiële belanghebbenden voor CEF-DSI-bouwstenen alsook voor het eSENS-projectconsortium.
Ten slotte moet het onderzoek een reeks voorbeelden/modellen voor het gebruik bieden.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000 Uitvoeren van marktonderzoek

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 182 400 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 20
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 50
3. Organisatie van het werk. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0046.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 002-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 133-244629 van 14.7.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0744757/00-17. Titel: Onderzoek naar een marketingplan ter bevordering van het gebruik van elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten voor de digitale interne markt
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
9.2.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: PwC EU Services EESV
Postadres: Woluwe Garden, Woluwedal 18
Plaats: Sint-Stevens-Woluwe
Postcode: 1932
Land: België
E-mail: dusko.karaklajic@be.pwc.com
Telefoon: +32 27104211
Internetadres: http://www.pwc-eu-services.eu

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 182 400 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): WP 2015 e-communicatie.
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, Unit R2 — Finance, attention: Marie-Christine Laffineur
Postadres: Office: BU 25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
10.2.2016