Werken - 572226-2018

26/12/2018    S248

Duitsland-Oberstdorf: Metaalbewerking

2018/S 248-572226

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mart Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Postadres: Roßbichlstr. 2-5
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Florian Speigl
E-mail: speigl@oberstdorf.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oberstdorf.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de//
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.deutsche-evergabe.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.deutsche-evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metallbau- und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353 Metallbau- und Schlosserarbeiten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- und Schlosserarbeiten_Toranlagen

Perceel nr.: 3353_1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberstdorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_1 Metallbau- und Schlosserarbeiten_Toranlagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau- und Schlosserarbeiten

Perceel nr.: VE 3353_2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberstdorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NWM21_CC Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf – VE 3353_2 Metallbau- und Schlosserarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/02/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
15/02/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Bayerstr. 30
Plaats: München
Postcode: 80335
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Bayerstr. 30
Plaats: München
Postcode: 80335
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018