Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 572257-2019

03/12/2019    S233

België-Brussel: Administratieve diensten door agentschappen

2019/S 233-572257

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stafdienst MDK
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17753
Postadres: Koning Albert II laan 20, bus 5
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: tom.deroeck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agentschapmdk.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360320
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten

Referentienummer: STAFD MDK-MDK/2019/01-F03_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75120000 Administratieve diensten door agentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79411000 Advies inzake algemeen management
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79420000 Diensten op het gebied van management
72225000 Evaluatie en onderzoek van systeemkwaliteitsborging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Raamcontract / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-320179
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Delta I
Nationaal identificatienummer: 0453.057.702
Plaats: Aalter
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Möbius Business Redesign
Plaats: Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ernst and Young Special Business Services
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deloitte Consulting Advisory
Plaats: Zaventem
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zie bestek
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019