Leveringen - 57298-2019

06/02/2019    S26    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Silistra: Medische apparatuur

2019/S 026-057298

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Silistra“ AD
Nationaal identificatienummer: 118501906
Postadres: ul. Petar Mutafchiev No. 80
Plaats: Silistra
NUTS-code: BG325
Postcode: 7500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: G. Georgiev
E-mail: mbalss@abv.bg
Telefoon: +359 86818447
Fax: +359 86823917

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mbal-silistra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/113-pacs-34-04-02-2019.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://new.mbal-silistra.bg/profil-na-kupuvacha/item/113-pacs-34-04-02-2019.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури, включваща ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечносъдови заболявания с PACS система.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG325
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Силистра“ АД гр. Силистра ул. „Петър Мутафчиев“ № 80

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури включваща 1 брой ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечносъдови заболявания с PACS система.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

П1 — предложена цена — до 60 т.

П2 — технически и функционални характеристики на ангиографската уредба — до 40 точки, подробно описани в документацията за участие.

К компл. = П1 + П2 — максимално 100 точки

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участник в настоящата процедура следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия съгласно чл. 77 от Закона за медицинските изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Обстоятелството се доказва с представяне на заверено копие от разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на чл. 77 от ЗМИ, или документа, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентния орган на съответната държава.

Участникът в настоящата процедура следва да притежава валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности или еквивалент;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят не поставя финансови изисквания.

Eventuele minimumeisen:

По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят не поставя финансови изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

Участникът следва да прилага система за управление на качеството.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележки:

* Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, представляваща източник на йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т. 15 от ДР на ЗБИЯЕ.

* Под дейности с обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на всички съпътствуващи предмета на поръчката дейности или най-малко на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура — мин. 1 брой, представляваща източник на йонизиращи лъчения по смисъла на §1, т. 15 от ДР на ЗБИЯЕ.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3-годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В, т. 1б.

Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Техническо предложение — образец № 2, съдържащо:

— документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника,

— предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя,

— декларация за съответствие, оторизация от производителя, разрешение на търговия или производство, каталози от производителя, от които да са видни параметрите на предлаганата медицинска апаратура, съгласно изискванията на възложителята, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — образец № 3, декларация за срока на валидност на офертата — образец № 4, ценово предложение.

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. Силистра 7500, обл. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 80, административна сграда, ет. 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП — за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — свидетелство за съдимост; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 — удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 — удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; за обстоятелствата по чл.5 5, ал. 1, т. 1 — удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията и гаранция, за изпълнение в размер на 5 % върху стойността на договора без ДДС; съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП участника писмена декларация с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП, т.е. видна политическа личност; съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП — писмена декларация с цел идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент — юридическо лице или друго правно образование; съгласно чл. 66, ал. 2 участника декларация с цел изясняване произхода на средствата. Избраният за изпълнител не предоставя посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. Стандартният образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е публикуван на страницата на Агенция по обществени поръчки

В сила от 1.4.2018 г. единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. На посочения адрес има методически указания относно попълването и подаването на ЕЕДОП:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

Стопанският субект (икономическият оператор) зарежда в системата на посочения по-горе линк получения XML файл от възложителя (качен на профила на купувача за съответната обществена поръчка), попълва необходимите данни и го изтегля, след което ЕЕДОП в pdf формат следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица.

Условия и начин на плащане: ще се извърши със средства за капиталови разходи осигурени от Министерство на здравеопазването съгласно Постановление №153 от 28.7.2017 г. на Министерски съвет и утвърдени със Заповед № РД-01-344/13.2016 г., изм. със Заповед № РД-01-15/17.1.2017 г. между Министерство на здравеопазването и „МБАЛ — Силистра“ АД.

Заплащането се извършва в български лева с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя при условията на отложено плащане до 60 дни съгласно условията, посочени в документацията за участие.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за изключване:

— участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.

Участниците трябва да декларират в еЕЕДОП, част ІІІ раздел Г:

— дали дружеството участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че дружеството участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.

— за участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Участниците трябва да декларират в еЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г посочените по-горе обстоятелства съгласно текста в примерната декларация по чл. 69 отЗПКОНПИ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл .197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019