Leveringen - 573158-2019

04/12/2019    S234

Polen-Łódź: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 234-573158

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Łódzki
Nationaal identificatienummer: PL 724-000-32-43
Postadres: ul. Narutowicza 68
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-136
Land: Polen
Contactpersoon: Łukasz Pawelczyk
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefoon: +48 426354287
Fax: +48 426354326
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uni.lodz.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenia, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 570 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30231300 Beeldschermen
30232100 Printers en plotters
48000000 Software en informatiesystemen
30213100 Draagbare computers
30237200 Computertoebehoren
30216110 Scanners voor computergebruik
32420000 Netwerkuitrusting
30213200 Tablet-pc's
32252000 Gsm-telefoons
30234600 Flashgeheugen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.2.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30231300 Beeldschermen
30232100 Printers en plotters
48000000 Software en informatiesystemen
30213100 Draagbare computers
30237200 Computertoebehoren
30216110 Scanners voor computergebruik
32420000 Netwerkuitrusting
30213200 Tablet-pc's
32252000 Gsm-telefoons
30234600 Flashgeheugen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.5.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30231300 Beeldschermen
30232100 Printers en plotters
48000000 Software en informatiesystemen
30213100 Draagbare computers
30237200 Computertoebehoren
30216110 Scanners voor computergebruik
32420000 Netwerkuitrusting
30213200 Tablet-pc's
32252000 Gsm-telefoons
30234600 Flashgeheugen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.8.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30231300 Beeldschermen
30232100 Printers en plotters
48000000 Software en informatiesystemen
30213100 Draagbare computers
30237200 Computertoebehoren
30216110 Scanners voor computergebruik
32420000 Netwerkuitrusting
30213200 Tablet-pc's
32252000 Gsm-telefoons
30234600 Flashgeheugen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.10.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30231300 Beeldschermen
30232100 Printers en plotters
48000000 Software en informatiesystemen
30213100 Draagbare computers
30237200 Computertoebehoren
30216110 Scanners voor computergebruik
32420000 Netwerkuitrusting
30213200 Tablet-pc's
32252000 Gsm-telefoons
30234600 Flashgeheugen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 28.2.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
30231300 Beeldschermen
30232100 Printers en plotters
48000000 Software en informatiesystemen
30213100 Draagbare computers
30237200 Computertoebehoren
30216110 Scanners voor computergebruik
32420000 Netwerkuitrusting
30213200 Tablet-pc's
32252000 Gsm-telefoons
30234600 Flashgeheugen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 28.8.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja akcesoriów komputerowych, nośników danych oraz urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237200 Computertoebehoren
30234600 Flashgeheugen
30234100 Magneetschijven
30236110 Willekeurig toegankelijk geheugen (RAM)
30237410 Computermuis
30237460 Computertoetsenborden
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja akcesoriów komputerowych, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej oraz dostawa nośników danych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany (ofoliowany).

3. Dostawa będzie realizowana indywidualnie (pod wskazany w zamówieniu adres) do każdej jednostki Zamawiającego, która złoży zamówienie do wykonawcy.

4. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie dostarczonych akcesoriów komputerowych, ich uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 28.2.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i instalacja akcesoriów komputerowych, nośników danych oraz urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237200 Computertoebehoren
30234600 Flashgeheugen
30234100 Magneetschijven
30236110 Willekeurig toegankelijk geheugen (RAM)
30237410 Computermuis
30237460 Computertoetsenborden
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, sprawdzenie poprawności działania) i instalacja akcesoriów komputerowych, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej oraz dostawa nośników danych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany (ofoliowany).

3. Dostawa będzie realizowana indywidualnie (pod wskazany w zamówieniu adres) do każdej jednostki Zamawiającego, która złoży zamówienie do wykonawcy.

4. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie dostarczonych akcesoriów komputerowych, ich uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 28.9.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa routera brzegowego

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32413100 Netwerkrouters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, sprawdzenie poprawności działania) routera brzegowego dla potrzeb sieci komputerowej Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany (ofoliowany).

3. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie dostarczonego sprzętu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 570 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu 20.1.2020 r.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/01/2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Płatność po dostawie w terminie min. 21 dni od daty zrealizowania dostawy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
10/01/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: x
Plaats: x
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2019