Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Werken - 574646-2018

26/12/2018    S248

Duitsland-Stuttgart: Ruwbouw

2018/S 248-574646

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bahn AG
Nationaal identificatienummer: DE11
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 69-265-21939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Betriebsgelände B312 Rohbau, AVL 03

Referentienummer: 2018/S 113-258026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Betriebsgelände B312 Rohbau

II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 12/09/2018
Einde: 30/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 113-258026

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18FEI33545
Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Betriebsgelände B312 Rohbau AVL 03

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trennung und Rückbau der im Baufeld liegenden Wasserleitungen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 19/12/2018
Einde: 31/12/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co.KG
Postadres: Von-Pistorius-Straße 14
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70188
Land: Duitsland
Telefoon: +49 711255650
Fax: +49 71125565-14
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das Wesen des gesamten Auftrages verändern würde- indem beispielsweise die orginäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige Leistungen grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil es sich lediglich um Maßnahmen zur Sicherung bzw. Rückbau von Bestandsleitungen handelt.

VII.2.3)Prijsverhogingen