Leveringen - 574718-2019

Submission deadline has been amended by:  587864-2019
04/12/2019    S234

Noorwegen-Vadsø: Medische sets

2019/S 234-574718

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Beate Holter
E-mail: beate.holter@sykehusinnkjop.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/119133042.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/119133042.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/119133042.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedure Packages — Førde

Referentienummer: 2019/999
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620 Medische sets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority would like to enter into framework agreements for procedure packages for Helse Førde.

The procurement is split into 12 lots:

1) Hand packages;

2) Hip packages, back access;

3) Hip packages, front access;

4) Knee packages;

5) Shoulder packages;

6) Jaw pacakges;

7) Cystoscopy pacakges;

8) TUR-packages;

9) Section packages;

10) Vaginal packages;

11) FESS-packages;

12) Myringo plastic packages.

Tenders can be submitted for one or more of the lots.

See Annex 1 Price Form — for further specifications and the estimated volume.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procedure Packages — Førde: Lots 1-12

Perceel nr.: 1-12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
Voornaamste plaats van uitvoering:

The hospitals in Helse Førde.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting authority would like to enter into framework agreements for procedure packages for Helse Førde.

The procurement is split into 12 lots:

1) Hand packages;

2) Hip packages, back access;

3) Hip packages, front access;

4) Knee packages;

5) Shoulder packages;

6) Jaw pacakges;

7) Cystoscopy pacakges;

8) TUR-packages;

9) Section packages;

10) Vaginal packages;

11) FESS-packages;

12) Myringo plastic packages.

Tenders can be submitted for one or more of the lots.

See Annex 1 Price Form — for further specifications and the estimated volume.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has a unilateral right to trigger an option to extend the contract for up to 1 year + 1 year. The options are triggered automatically and on identical terms unless otherwise requested by the contracting authority.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

The tenderer’s registration requirement:

Tenderers shall present documentation of their legal registration in a company register, professional register or a trade register in the state where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers shall have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contractual obligations.

Sufficient economic and financial capacity means:

Tenderers must have a credit score equal to A or better, based on AAA Soliditet's scale — or equivalent score from other reputable credit rating agencies.

Eventuele minimumeisen:

Documented by a credit rating not older than 6 months, based on the last known fiscal figures. The rating shall be carried out by an officially approved credit rating institution.

We reserve the right to obtain a credit rating on our own initiative from a reputable rating company. Newly started companies with a credit rating of AN, individual foreign companies or companies without reporting obligation to the Brønnøysund Register Centre will not always be able to submit a credit rating as documentation that the qualification requirement is satisfied. In such cases, this can be compensated by providing alternative documentation together with the tender.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/06/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Any enclosed studies and brochures can be in Norwegian, a Scandinavian language or English.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Plaats: Vadsø
Postcode: 5118
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019