Diensten - 575066-2021

10/11/2021    S218

België-Gent: Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling

2021/S 218-575066

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 187-486983)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Gent
Nationaal identificatienummer: 207.451.227
Postadres: Botermarkt 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Telefoon: +32 92667780
Fax: +32 92667379
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gent.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ONDERHOUD WEGEN INFORMATIE SYSTEEM (WIS)

Referentienummer: TDW/2021/099
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64216110 Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 187-486983

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Deze rechtzetting omvat een rechtzettingsbericht met verduidelijkingen, het verslag van het infomoment met de gestelde vragen en de bijhorende antwoorden en enkele verbeterde bijlagen (verbeteringen vermeld in het rechtzettingsbericht).

Gelieve met deze verbeteringen rekening te houden voor de opmaak en het indienen van een offerte.

Opgelet: u kan maar één geldige offerte indienen, een reeds ingediende offerte kan u intrekken en een nieuwe offerte indienen.