Diensten - 575303-2018

28/12/2018    S249

Luxemburg-Luxemburg: Herinrichting van de beraadslagingszaal van bijgebouw C van het Hof van Justitie van de Europese Unie — 4e etage

2018/S 249-575303

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://curia.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4337
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herinrichting van de beraadslagingszaal van bijgebouw C van het Hof van Justitie van de Europese Unie — 4e etage

Referentienummer: COJ-PROC-18/009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Hof van Justitie wenst een herinrichting uit te voeren in de beraadslagingszaal van bijgebouw C van zijn gebouwencomplex, op de 4e etage, met name het plaatsen van een vergadertafel voor ongeveer 65 personen en de aanpassing van het bestaande verlichtingssysteem (aanpassing van de luchter + toevoegen van een nieuwe luchter).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plaatsen van een vergadertafel op maat

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plaatsen van 2 vergadertafels met een gezamenlijke capaciteit van 65 personen en een ladekast voor boeken, overeenkomstig de bepalingen in de aanbestedingsstukken en de bijgevoegde technische specificaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/07/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

zie de prijsopgave die bij de aanbestedingsstukken is gevoegd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aanpassing van het bestaande verlichtingssysteem (aanpassing van de luchter + toevoegen van een nieuwe luchter)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314100 Elektriciteitsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlenen van diensten voor het herinrichten van de beraadslagingszaal op de 4e etage van bijgebouw C van het gebouwencomplex, in het bijzonder de wijziging van de bestaande luchter en de plaatsing van een nieuwe luchter, overeenkomstig de bepalingen in de aanbestedingsstukken en de bijgevoegde technische specificaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/07/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 18.2.2019 in de kantoren van het Hof van Justitie van de Europese Unie, op het volgende adres: bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, wordt verzocht uiterlijk op 15.2.2019 (17:00) de naam van de onderneming, evenals de naam, functie en het nummer van de geldige identiteitskaart die door hun vertegenwoordigers zal worden overgelegd bij het betreden van de gebouwen van het Hof, mee te delen via e-mail (AO-UGB@curia.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 43031
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 43031
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018