Werken - 576690-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Hammel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576690

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Favrskov Spildevand A/S
Nationaal identificatienummer: 32939376
Postadres: Torvegade 7
Plaats: Hammel
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8450
Land: Denemarken
Contactpersoon: Peter Dyhre
E-mail: pdy@favrskovforsyning.dk
Telefoon: +45 20639767
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26ebd6a5-935b-4120-998f-c32cf205891a/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: MOE A/S
Nationaal identificatienummer: 64045628
Postadres: Mariane Thomsens Gade 1C, 1.
Plaats: Aarhus
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Bygherrerådgiver Jasper Nielsen
E-mail: jnie@moe.dk
Telefoon: +45 25400045
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.moe.dk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26ebd6a5-935b-4120-998f-c32cf205891a/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26ebd6a5-935b-4120-998f-c32cf205891a/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vandpartner 2.0 - foring (rammeaftale FS-E2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Denne rammeaftale omfatter foring af spildevandsledninger for Favrskov Spildevand i forbindelse med Vandpartner 2.0.

Rammeaftalen vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale med bygherre.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90912000 Straalreiniging van buisvormige objecten
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Favrskov Kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rammeaftalen omfatter udførelse af foringsarbejder på spildevandsprojekter, herunder udførelse af fornyelsesprojekter i form af foring af eksisterende kloakledninger samt etablering af punktreparationer og overgangsprofiler.

Rammeaftalen dækker geografisk hele Favrskov Kommune.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til gennemsnitligt 2 mio. DKK ekskl. moms pr. år, svarende til 12 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Beløbet vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete projekters behov for de aktuelle arbejder på rammeaftalen.

Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid anslås til 18 mio. DKK ekskl. moms.

For nærmere information henvises til vedhæftede udbudsmateriale.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelser afsnit 5.3, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. udbudsbetingelser afsnit 5.4, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år er sammenlignelige med arbejderne på den udbudte rammeaftale jf. afsnit 3 i udbudsbetingelserne.

Ved vurderingen af sammenlignelighed vil der udover typen af de fysiske arbejder også blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

— I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere tal for omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de foregående 3 regnskabsår.

Data oplyses ved udfyldelse i ESPD.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over data for de påkrævede 3 år, skal ansøger oplyse hvornår firmaet er etableret.

Eventuele minimumeisen:

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel formåen:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum (ekskl. moms) pr. år 3,5 mio. DKK.

— Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer på projekter hvor der er udført foringsarbejder på hovedledninger og stikledninger på et spildevandsprojekt.

Ansøger skal aflevere oplysninger om referencer der omfatter igangværende eller afsluttede projekter inden for de seneste 5 år. Afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4-side.

Der bør i referencen tydeligt beskrives, hvilken virksomhed referencen gælder for, og hvilke roller, ansøger har varetaget på projektet. Der bør desuden for hver reference angives bygherre, anlægssum og tidspunktet for udførelsen.

Der ønskes maksimalt i alt 6 referencer. Hvis der fremsendes mere end 6 referencer vil det udelukkende være de første 6 referencer, der fremkommer, der vil blive taget i betragtning.

Eventuele minimumeisen:

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedr. teknisk og faglig formåen: Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, hvor der er udført foringsarbejder på hovedledninger og stikledninger på et spildevandsprojekt.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Rammeaftale og partneringaftale har en løbetid på 6 år, idet der kan tillades aftaler med løbetid på over 4 år i ekstraordinære tilfælde.

Aftalerne betragtes som ekstraordinære, idet den samarbejdsform, som skal opbygges ved partnering, er en tidskrævende proces, og formålet omkring fælles udvikling og innovation kræver flerårige processer og betydelig investering fra begge parter.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 25/01/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

For mere information se konceptbeskrivelse og udbudsmateriale.

Aftalegrundlaget baseres på AB18.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020