Werken - 576691-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Budeasa: Kleuterschoolgebouwen

2020/S 234-576691

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comuna Budeasa
Nationaal identificatienummer: 4469566
Postadres: Str. Principală nr. 59
Plaats: Budeasa
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 117156
Land: Roemenië
Contactpersoon: Bogdan Andrei Zamfirescu
E-mail: zamfirescu.bogdan89@yahoo.com
Telefoon: +40 248236457
Fax: +40 248236457
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comunabudeasa.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108277
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Execuție lucrări pentru obiectivul «Construire grădiniță program normal, două săli de grupă în comuna Budeasa, sat Calotești, județul Argeș»”

Referentienummer: 4469566/2020/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214100 Kleuterschoolgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

În cadrul proiectului s-a atribuit printr-o altă procedură de achiziție inițiată de către Ministerul Educației construcția clădirii cu tot ce ține de amenajarea spațiilor interioare și finisaje iar în cadrul prezentei proceduri se va propune executarea lucrărilor exterioare ale clădirii, furnizarea și montarea unei centrale termice.

1. Centrala termică se va amplasa în clădire într-o încăpere cu acces direct din exterior cu asigurarea suprafeței vitrate Conform Normativului I13/2015 și P118/99, cu tâmplărie metalică deschidere către exterior, va fi echipată cu utilaje moderne, performante, fiabile, complet automatizate.

Centrala va produce agent termic pentru încălzire cu temperatură de 80/60 oC pentru încălzire asigurând și debitul necesar de apă caldă menajeră în grupurile sanitare.

Pentru producerea agentului termic se va monta un sistem modular cu două microcentrale murale în condensație cu o capacitate de 45 kW fiecare, capacitate utilă totală 90 kW, funcționare pe combustibil gazos – gaz metan, cu tiraj forțat. Sistemul modular va fi echipat cu: kit de comandă și control și aparate de siguranță, arzător radial cu preamestec total aer/gaz; regulator de temperatură pentru pornire în cascadă a cazanelor; racorduri predimensionate pentru apă, gaz și gaze de ardere; structură pentru asamblarea modulelor.

Pentru producerea apei calde menajere se va monta un schimbător de căldură cu acumulare – boiler cu o serpentină și rezistență electrică, cu o capacitate de 200 litri dimensionat corespunzător la necesarul de apă caldă, boiler alimentat cu agent termic și echipat suplimentar cu rezistență electrică pentru a se asigura apa caldă menajeră în perioada caldă a anului fără a se mai pune în funcțiune cazanul.

Ofertantul va respecta listele de cantități și caracteristicile din fișele tehnice, prevederile din memoriul tehnic și caietul de sarcini întocmite de proiectant și va asigura obținerea autorizației ISCIR pentru centrala termică montată la predarea acesteia.

2. Panou solar tubular cu 15 tuburi.

3. Podeț cu o lățime de 3m, din beton armat.

4. Se va realiza o platformă din beton armat, în suprafață de 7,70 mp, cu fundații continue perimetrale, cu elevații din beton de 60 cm, nefinisate, pe toate laturile, având o pantă de 1 % spre sifonul de scurgere a apelor. Platforma va fi dotată cu 3 europubele etanșe de 240L. La platforma de gunoi se propune realizarea unei împrejmuiri cu stâlpi de oțel și plasă de sârmă zincată bordurată h = 2,0 m, cu ușă de acces 1x2 m și se va prevedea un sifon de pardoseală racordat la canalizarea de incintă și un robinet pentru racordarea unui furtun de spălare.

5. Aleile carosabile vor fi executate din beton cu borduri din beton prefabricat. Aleile pietonale vor fi din pavele autoblocante din beton montate pe pat de nisip.

6. Spațiile verzi dintre aleile de circulație și trotuarul de protecție al clădirii se vor amenaja prin înierbare. Gazonul se va realiza după terminarea lucrărilor: terenul se va curăța de resturi, se va nivela și apoi se va așterne un strat de cca 10 cm de pământ fertil. Se vor planta arbuști și gard viu. Împrejmuirea terenului se va realiza din gard viu.

7. Terenul de joacă și platformele pentru sport vor fi acoperite cu dale din pudreta de cauciuc pentru evitarea accidentării copiilor. Echipamentele și dotările pentru joaca copiilor și sport vor fi omologate și vor avea agrement tehnic pentru asigurarea protecției utilizatorilor.

8. Conducta de alimentare cu apă rece se va executa între căminul apometru de branșament la rețeaua stradală și centrala termică. Conducta va fi montată în pământ, la adâncimea minimă de îngheț (circa 1 m). Presiunea și debitul de apă necesare obiectelor sanitare și a centralei termice vor fi asigurate de această conductă propusă.

9. Pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei termice se va realiza un branșament la rețeaua comunală. Branșamentul instalației de gaze naturale va fi de tipul PE 100 SDR 11, Ø 32 mm. Se ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 209 730.15 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715210 Uitrusting voor centrale verwarming
44313100 Gaasafrastering
45111291 Inrichten van de bouwplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuna Budeasa, Sat Calotesti, Judetul Arges

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

În cadrul proiectului s-a atribuit printr-o altă procedură de achiziție inițiată de către Ministerul Educației construcția clădirii cu tot ce ține de amenajarea spațiilor interioare și finisaje iar în cadrul prezentei proceduri se va propune executarea lucrărilor exterioare ale clădirii, furnizarea și montarea unei centrale termice.

1. Centrala termică se va amplasa în clădire într-o încăpere cu acces direct din exterior cu asigurarea suprafeței vitrate Conform Normativului I13/2015 și P118/99, cu tâmplărie metalică deschidere către exterior, va fi echipată cu utilaje moderne, performante, fiabile, complet automatizate.

Centrala va produce agent termic pentru încălzire cu temperatură de 80/60 oC pentru încălzire asigurând și debitul necesar de apă caldă menajeră în grupurile sanitare.

Pentru producerea agentului termic se va monta un sistem modular cu două microcentrale murale în condensație cu o capacitate de 45 kW fiecare, capacitate utilă totală 90 kW, funcționare pe combustibil gazos – gaz metan, cu tiraj forțat. Sistemul modular va fi echipat cu: kit de comandă și control și aparate de siguranță, arzător radial cu preamestec total aer/gaz; regulator de temperatură pentru pornire în cascadă a cazanelor; racorduri predimensionate pentru apă, gaz și gaze de ardere; structură pentru asamblarea modulelor.

Pentru producerea apei calde menajere se va monta un schimbător de căldură cu acumulare – boiler cu o serpentină și rezistență electrică, cu o capacitate de 200 litri dimensionat corespunzător la necesarul de apă caldă, boiler alimentat cu agent termic și echipat suplimentar cu rezistență electrică pentru a se asigura apa caldă menajeră în perioada caldă a anului fără a se mai pune în funcțiune cazanul.

Ofertantul va respecta listele de cantități și caracteristicile din fișele tehnice, prevederile din memoriul tehnic și caietul de sarcini întocmite de proiectant și va asigura obținerea autorizației ISCIR pentru centrala termică montată la predarea acesteia.

2. Panou solar tubular cu 15 tuburi.

3. Podeț cu o lățime de 3m, din beton armat.

4. Se va realiza o platformă din beton armat, în suprafață de 7,70 mp, cu fundații continue perimetrale, cu elevații din beton de 60 cm, nefinisate, pe toate laturile, având o pantă de 1 % spre sifonul de scurgere a apelor. Platforma va fi dotată cu 3 europubele etanșe de 240L. La platforma de gunoi se propune realizarea unei împrejmuiri cu stâlpi de oțel și plasă de sârmă zincată bordurată h = 2,0 m, cu ușă de acces 1x2 m și se va prevedea un sifon de pardoseală racordat la canalizarea de incintă și un robinet pentru racordarea unui furtun de spălare.

5. Aleile carosabile vor fi executate din beton cu borduri din beton prefabricat. Aleile pietonale vor fi din pavele autoblocante din beton montate pe pat de nisip.

6. Spațiile verzi dintre aleile de circulație și trotuarul de protecție al clădirii se vor amenaja prin înierbare. Gazonul se va realiza după terminarea lucrărilor: terenul se va curăța de resturi, se va nivela și apoi se va așterne un strat de cca 10 cm de pământ fertil. Se vor planta arbuști și gard viu. Împrejmuirea terenului se va realiza din gard viu.

7. Terenul de joacă și platformele pentru sport vor fi acoperite cu dale din pudreta de cauciuc pentru evitarea accidentării copiilor. Echipamentele și dotările pentru joaca copiilor și sport vor fi omologate și vor avea agrement tehnic pentru asigurarea protecției utilizatorilor.

8. Conducta de alimentare cu apă rece se va executa între căminul apometru de branșament la rețeaua stradală și centrala termică. Conducta va fi montată în pământ, la adâncimea minimă de îngheț (circa 1 m). Presiunea și debitul de apă necesare obiectelor sanitare și a centralei termice vor fi asigurate de această conductă propusă.

9. Pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei termice se va realiza un branșament la rețeaua comunală. Branșamentul instalației de gaze naturale va fi de tipul PE 100 SDR 11, Ø 32 mm. Se propune realizarea unei instalații de utilizare cu o conductă PE 100 SDR 11, Ø 40 mm, montată îngropat care să alimenteze cu gaze naturale consumatorii propuși. Pozarea conductei se face la o adâncime de 0,90-1,00 m. Traversarea căilor de circulație și aleilor de acces se face în tuburi de protecție.

10. Împrejmuirea se va realiza cu panouri metalice provizorii, realizate din plasă bordurată și plasă mesh pentru protecție la praf sau tablă cutată. Pentru accesul în șantier se va prevedea o poartă de acces pietonal pe latura vest spre strada principală. Pentru organizare de șantier se vor folosi 2 containere prefabricate 2,5x6,0 m care se vor amplasa la limita de nord a incintei.

Termenul pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt:

• 3 luni

Valoare estimată = 209.730,15 Lei din care, pe capitole bugetare:

1.2. Amenajarea terenului = 3.784,00 RON, fără TVA.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților = 41.924,00 RON, fără TVA.

4.1 Construcții și instalații = 97.026,00 RON, fără TVA

4.2 Montaj, utilaje echipamente tehnologice și funcționale = 7.749,00 RON, fără TVA

4.3 Utilaje, echipamente tehnoologice și funcționale care necesită montaj = 38.745,00 RON, fără TVA

4.5 Dotări = 12.978,00 RON, fără TVA.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 7.524,15 RON, fără TVA.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15.

Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Construcții grădinițe regiunea SUD MUNTENIA – COD SMISS 125155

II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri bugetare (în cadrul Proiectului de Reformă a Educației Timpurii finanțat de BDCE și Guvernul României)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Ofertanții, subcontractanții si terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Ofertanții, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2026 privind conflictul de interese. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achiziție.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerința în formularul DUAE și va prezenta odata cu DUAE și Formularul 3 - Declarația privind conflictul de interese din secțiunea Formulare până la data limită a depunerii ofertelor. Persoanele care dețin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform articolului 21,alin. 5 si 6 din HG nr. 395/2016 in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt

1. Rachieru Nicolae - Mihail: Primar

2. Oprescu Emil Gilica - Viceprimar

3. Budurus Chezan Gabriel - Secretar

4. Ivan Mariana - Contabil

Consilieri locali: Zamfirescu Mihai, Manuca Daniel, Dumitru Florin, Gheorghe Ion, Marin Gheorghe, Nicolae Nicolae, Luca George Alin, Ștefan Florin, Vlad Ion, Vlad Nicolae, Dobrescu Ion, Craiu Teodor Daniel.

Reprezentant legal furnizor servicii achiziții publice: OPRESCU MARIUS.

Nota: În sensul dispozițiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Conform prevederilor Art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul după caz) va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

ATENȚIE:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

3. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

4. Nedepunerea tuturor documentelor din cadrul ofertei semnate cu semnătura electronica extinsa conform Art. 123, alin.(3), din HG 395/2016, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila conform Art. 137, alin.(2), lit.j) din HG 395/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza toate activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: operatorii economici participanți la procedura vor completa și prezenta DUAE cu informațiile aferente situației lor.

Autoritatea contractantă pune la dispoziția operatorilor economici DUAE configurat in secțiunea dedicata din SEAP, iar operatorii economici vor completa direct în SEAP DUAE-ul configurat de autoritatea contractantă.

La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezinte documentele justificative, respectiv:

Pentru persoanele juridice române:

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial - forma completa, conținând informații privind datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitățile specifice domeniului obiectului contractului sa se facă dovada autorizării conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.

ATENȚIE:

1. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data depunerii documentului.

2. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN al ofertantului.

3. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

4. In situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru terții susținători/subcontractanții declarați in DUAE. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui terț susținător sa fie in concordanta cu partea din contract pentru care acorda susținere, iar obiectul de activitate al fiecărui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Pentru persoanele juridice străine:

• Prezentarea de documente echivalente emise in tara de rezidenta. (se va verifica prin accesarea

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabile pentru anul calendaristic în curs.

• Traducere autorizată pentru documentele solicitate mai sus.

NOTA:

În Dovada înregistrării si corespondenta activităților principale / secundare din cadrul certificatului constatator cu obiectul prezentei achiziții, respectiv părți care vor fi executate integral din contract, se vor prezenta obligatoriu si de către subcontractant, conform prevederilor Art.174 din Legea nr.98/2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri anuala generala Media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare disponibile, 2017, 2018 și 2019, trebuie să fie minim egală cu: 419.460,30 RON.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE. Ofertantii straini vor utiliza cursul mediu anual de schimb „RON” / "moneda X" al BNR pentru anii corespunzatori ultimelor trei exercitii financiare disponibile (2017, 2018, 2019), indiferent de moneda în care sunt ținute evidentele fiscal-contabile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt bilanturile inregistrate la autoritatile competente, declaratii sau extrase bancare, situatii financiare, alte documente edificatoare. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, aceştia raspunzand în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publica. ! În cazul în care, din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile și documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 184 din Legea nr.98/2016. DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat „Experiența similară - execuție: Se va prezenta lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani cu o valoare / valoare cumulată mai mare sau cel puțin egală cu 209.730,15 RON, fără TVA, din care să reiasă că au fost executate lucrări similare, respectiv lucrări de construcții civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.” Prin construcții civile cel puțin din categoria de importanță C se va înțelege: „Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură (cum ar fi clădiri cu mai mult de 2 niveluri, construcții industriale și agrozootehnice, construcții socio-culturale care nu intră în categoriile de importanță A și B), sau construcții cu caracteristici și funcțiuni obișnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de cult, muzee de importanță locală) cu o valoare / valoare cumulată mai mare sau cel puțin egală cu 209.730,15 RON, fără TVA.” Perioada ultimilor 5 ani se calculează retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 13 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017: odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepționarea respectivelor lucrări în perioada de referință, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condițiile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construcție cu funcționalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantități de lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit.

Proportia de subcontractare Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016. (a.) Asocierea: Ofertantul va depune acordul de asociere. (b.) Subcontractarea: Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. (c.) Terți susținători: Capacitatea tehnica si/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu Art. 182 din Legea 98/2016.”

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE. La nivelul DUAE vor fi precizate de către candidaţi/ofertanţi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative solicitate în susținerea cerinței se vor prezenta de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar doar la solicitarea autorității contractante. Îndeplinirea cerinței va fi probată prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (document constatator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale, proces-verbal de recepție, alte documente relevante în susținerea cerinței) din care să rezulte executarea de lucrări similare, cu o valoare/valoare cumulată mai mare sau cel puțin egală cu 209.730,15 RON, fără TVA. Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar și vor conține informații privind părțile contractante, valori (Lei fără TVA), obiectul detaliat al contractului, perioada de execuţie, calitatea ofertantului în contract, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele menționate în lista principalelor lucrări executate. Persoanele juridice străine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentată în copie semnată pentru conformitatea cu originalul. ATENTIE! Se însumează valoarea lucrărilor similare executate, si NU valoarea contractelor la nivelul cărora au fost executate aceste lucrări. Prin urmare ofertantul are obligația sa detalieze valorile contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrări / servicii / furnizări, si sa evidențieze DOAR LUCRARILE SIMILARE EXECUTATE SI RECEPTIONATE DE BENEFICIAR IN CONDITIILE LEGII IN ULTIMII 5 ANI. Pentru contracte încheiate in alte valute, echivalenta in lei se face la curs mediu anual Leu/alte valute comunicat de BNR pentru data semnării fiecăruia din contractele menționate.”

Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, în conformitate cu prevederile Art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte conform tuturor cerințelor stabilite. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. NOTE: 1.) Prin angajamentul ferm, terțul/terții trebuie să confirme faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care se va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja ca va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 2.) Autoritatea contractanta va verifica dacă terțul/terții, care asigura susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la Art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 3.) Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. 4) Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Contractul se va încheia în limita creditelor de angajament aprobate pentru exercițiul bugetar curent.

Plata se va efectua in funcție de alocatia bugetară anuală pentru investiție.

Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia care informatii din documentele de calificare, propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Oferta câștigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scăzut pret.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe statia de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

În cazul in care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu același preț, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi de documente care conțin noi preturi. În cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertanții au obligația de a îmbunătăți sau de a menține oferta inițială transmisă în SEAP. În situația în care ofertanții nu transmit noile oferte în conformitate cu solicitările autorității contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decât cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractantă poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informatiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie, pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016, precum si prevederile art. 103, alin. 2 din HG395/2016.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea vor fi transmise în scris prin SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Contestația poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire și împotriva oricărui act al autorității contractante, în cel mult 10 zile calendaristice, începând cu ziua următoare luării la cunoștință de către contestator, conform prevederilor Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Comunei Budeasa
Postadres: Comuna Budeasa, Str. Principală nr. 59, județul Argeș
Plaats: Budeasa
Postcode: 117156
Land: Roemenië
E-mail: primarie@budeasa.cjarges.ro
Telefoon: +40 248236457
Fax: +4 0248236457
Internetadres: https://www.comunabudeasa.ro/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020