Werken - 576699-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Bruchsal: Plaatsen van deuren

2020/S 234-576699

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH
Postadres: Karlsruher Str. 20
Plaats: Bruchsal
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postcode: 76646
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bruchsaler Wohnungsbau GmbH
E-mail: vergabe@bruchsaler-wohnungsbau.de
Telefoon: +49 7251 / 9104-0
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bruchsaler-wohnungsbau.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E69981576
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E69981576
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schreinerarbeiten. Neubau Wohnanlage Weidenbusch Bruchsal Haus 2-4

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421131 Plaatsen van deuren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Schreinerarbeiten nach DIN 18355.

Neubau Wohnanlage Weidenbusch in 76646 Bruchsal. Haus 2-4 mit 60 Wohneinheiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

76646 Bruchsal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schreinerarbeiten für 3 L-förmige Gebäude mit jeweils:

Gebäudelänge: 35,0 m, Gebäudetiefe: 24,8 m, Gebäudehöhe: First 12,8 m über Gelände (Haus 2 ein Stockwerk weniger), Geschossfläche: ca. 600 qm.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/07/2021
Einde: 29/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gemäß Auftragsunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Gemäß Auftragsunterlagen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Internet. Online-Portal subreportELViS.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

LV-Angebote im PDF- und wenn möglich zusätzlich im GAEB-Format erwünscht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden Württemberg
Plaats: Karlsruhe
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020