Werken - 576722-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Oradea: Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen

2020/S 234-576722

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Oradea
Nationaal identificatienummer: 4230487
Postadres: Str. Unirii nr. 1
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410100
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Nastea
E-mail: mihaela.laslau@oradea.ro
Telefoon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oradea.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108358
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea magistralei M2, pe Str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice”, cod unic 4230487/2020/114

Referentienummer: Cod unic: 4230487/2020/114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea magistralei M2, pe Str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice”.

Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 257532/13.5.2020, precum si in caietul de sarcini dupa cum urmeaza:

(a) proiectare:

— se va întocmi câte un set de documentații/proiect pentru fiecare obiect din prezentul caiet de sarcini, în parte, conform HG 907/2016;

— documentaţii pentru obţinerea avizării preliminare ISCIR pentru instalații care sunt sub incidenţa ISCIR (dacă este cazul);

— proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC și proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor – POE);

— Proiect Tehnic de Execuție (PT) cu Detalii de Execuție (DDE);

— planul de securitate şi sănătate pe şantier;

— documentaţie as-built;

— cartea tehnică a instalaţiilor realizate;

— manuale de exploatare şi mentenanță;

— plan de management al mediului;

— programul de urmărire și monitorizare a performanțelor de eficiență energetică stabilite prin SF, inclusiv mijloacele de măsură și modul prin care se va realiza acest lucru;

(b) asistenţa tehnică din partea proiectantului, se va asigura pe toata durata de execuție a lucrărilor efectuate în baza proiectului, fără costuri suplimentare pentru beneficiar:

— participarea la fazele de control prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor;

— emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic în concordanţă cu situaţia din teren;

— urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie;

— emiterea de dispoziţii de şantier;

— verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasărilor pe şantier;

— elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren;

— deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru;

— întocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor;

— orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie;

(c) furnizarea de echipamente (utilaje) si materiale în conformitate cu proiectul tehnic (listele de cantități, caietele de sarcini, fișele tehnice), ce urmează a se elabora;

(d) execuţia lucrărilor;

(e) teste şi probe pentru punere în funcţiune;

(f) remedieri pe perioada de garanție.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile caietului de sarcini.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 084 190.86 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715200 Verwarmingsuitrusting
45331100 Installeren van centrale verwarming
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mun.Oradea

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Modernizarea magistralei M2, pe str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice” – 7.084.190,86 Lei (fără TVA), din care:

— Proiectare: 194.756,56 Lei (fără TVA)

— Execuție: 6.884.197,00 Lei (fără TVA)

— Organizare de șantier: 5.237,30 Lei (fără TVA)

Ofertanții nu vor avea nicio obligație în raport cu valorile componentelor, acestea fiind orientative, oferta comparându-se în ansamblul său cu valoarea estimată a contractului.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia tehnica acordata lucrarilor / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Buget Local, Buget de stat prin Programul Termoficare 2020-2027

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, 164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Formularul Declarație privind conflictul de interese completat

2. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

3.Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:

1. Birta Florin – Alin Primar

2. Arina Mos Viceprimar

3. Marcel Dragos Viceprimar

4. Barabas Calin Iulian Consilier Local

5. Buhas Camelia Liana Consilier Local

6. Burta Olivia Ligia Consilier Local

7. Caus Vasile Aurel Consilier Local

8. Chiana Laurentiu Alin Consilier Local

9. Craciun Nicolae Andrei Consilier Local

10. Duse Traian Adrian Consilier Local

11. Dulca Camelia – Mariana Consilier Local

12. Filimon Teofil Laviniu Consilier Local

13. Lezeu Ioan Consilier Local

14. Marinau Florin Liviu Consilier Local

15. Morar Grigore Consilier Local

16. Negrean Daniel – Dumitru Consilier Local

17. Nica Antonia Monica Consilier Local

18. Nica Nicolae Consilier Local

19. Tau Ioan Consilier Local

20. Tirla Ioan Alexandru Consilier Local

21. Zdranca Ionel Marius Consilier Local

22. Bungau Florica Consilier Local

23. Madar Marius Adrian Consilier Local

24. Pavel Emilian Consilier Local

25. Hunyadi Istvan Consilier Local

26. Kadar Hunor Consilier Local

27. Peto Dalma – Csilla Consilier Local

28. Szabo Jozsef Consilier Local

29. Florea Augustin Eduard Director Executiv Directia Economica

30. Vlad Simona Director adj.Directia Economica

31. Torjoc Edit Consilier Directia Economica

32. Lezeu Doru Consilier Directia Economica

33. Borbei Eugenia Director Executiv Directia Juridica

34. Marc Oltea Diana Sef Serviciu Juridic Contencios

35. Gall Monica Consilier juridic Directia Juridica

36. Mos Marius Director Executiv D.M.P.F.I.

37. Ionut Pavel Sarac Sef Serviciu D.M.P.F.I.

38. Mihit Laviniu Consilier DMPFI

39. Tigan Daniel Consilier D.M.P.F.I.

40. Maghiar Ioan Daniel Consilier D.M.P.F.I.

41. Muresan Bogdan Consilier DMPFI

42. Pop Lucian Șef Serviciul Dezvoltare Termoficare SA

43. Matei Călin Unitatea de Implementare a Proiectelor Termoficare SA

44. Avram Mihai Unitatea de Implementare a Proiectelor Termoficare SA

45. Muresan Marin Unitatea de Implementare a Proiectelor Termoficare SA

46. Maghiar Iulia Manuela Sef serviciu Achizitii Publice

47. Nicoara Julieta Consilier Achizitii Publice

48. Horge Olimpia Consilier Achizitii Publice

49. Laslau Mihaela Consilier Achizitii Publice

50. Vaida Teodora Consilier Achizitii Publice

51. Negrau Andreea Georgiana Consilier Achizitii Publice

52. Nastea Mihaela Consilier Achizitii Publice

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;

ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit

Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente care sa:

i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;

ii. sa demonstreze ca:

a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

i. exista corespondenta intre obiectul Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanti;

ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant si/sau tert sustinator

iii. Corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a naturii lucrarilor executate.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara: - a realizat în ultimii 5 ani, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau alte lucrari de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului, cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu: 4.550.000 RON fara TVA Pentru scopul prezentei proceduri: 1. Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere retele de termoficare (retele de transport a agentului termic / distributie a agentului termic) si/sau constructie si/sau reabilitare si/sau modernizare echipamente tehnice din sisteme de energie termică 2. perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani - va fi intotdeauna calculata in sens invers pornind de la data comunicata in anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii lucrarilor /serviciilor prezentate ca si experienta similara in intervalul de timp nou rezultat 3. Prin sintagma lucrari „ realizate” se intelege lucrari realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: 1. obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, 2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul 3. locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; 4. valoarea lucrarilor in lei fara TVA Prezenta sectiune se completeaza cu informatiile prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire, Sectiunea I - Instructiuni pentru ofertanti, punctul 9.EXPERIENTA SIMILARA

Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată - va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art.60, 164, 165 şi 167; si ca - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 60,164, 165 şi 167; 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.. 3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele. 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. 5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens 7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv Prezenta sectiune se completeaza cu informatiile prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire, Sectiunea I - Instructiuni pentru ofertanti, punctul 10. MENTIUNI GENERALE PRIVIND SUBCONTRACTAREA

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie. Prezenta sectiune se completeaza cu informatiile prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire, Sectiunea I - Instructiuni pentru ofertanti, punctul 9.EXPERIENTA SIMILARA

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

2.Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

3. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

4.Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele constestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/ instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu Legea nr.101/2016

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Oradea, Direcția juridică
Postadres: Piața Unirii nr. 1
Plaats: Oradea
Postcode: 410100
Land: Roemenië
Telefoon: +40 259437000
Internetadres: www.oradea.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020