Werken - 576750-2020

Submission deadline has been amended by:  13252-2021
01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576750

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_65551132
Postadres: Istvánmezei út 1–3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1146
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefoon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bmsk.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192702020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192702020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Állami magasépítési beruházás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IMM bontás, restaurálás (1418)

Referentienummer: EKR001192702020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciójához kapcsolódó bontási és restaurálási feladatok vállalkozási szerződés keretében a rekonstrukció I. ütemeként

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45111100 Sloopwerkzaamheden
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262690 Opknapwerk van vervallen gebouwen
45310000 Aanleg van elektriciteit
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest IX. kerület 36862 helyrajzi számon, természetben a 1093 Budapest, Üllői út 33-37. szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Múzeum alapterülete: 18507 nm.

1. Bontási munkák -.

a. Főépületen kívüli, toldalék épületek és belső udvari bontások - 5889 lm3, 21 méter magas kémény bontása

b. Gépészeti és elektromos rendszereket érintő bontások

c. Belső, nem teherhordó válaszfalakat érintő bontások- 707m2

A bontási feladatok a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, csak a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A bontási munkákra vonatkozó előírások, technológiai és műszaki iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.

2. Meglévő épület alapozásának megerősítéséhez kapcsolódó munkák

3.

a. Meglévő épület alapozásának Jet grouing megerősítése (7050 fm)

b. Meglévő alaplemez szilárdságnövelése injektálással (főbejárat és előcsarnok alatt)

Meglévő épület alapozásának megerősítéséhez kapcsolódó munkák a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, csak a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A jet groutingos alapmegerősítésre és bontási munkákra vonatkozó előírások, technológiai és műszaki iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.

3. Restaurátori munkarészek

A teljes restaurátor munkarész és feladatok a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a jelen eljáráshoz csatolt árazatlan kiírásban szereplő tételekre vonatkozóan. A restaurátori munkákra vonatkozó előírások, technológiai iránymutatások a fent hivatkozott dokumentációkban definiáltak, annak minden elemével együtt érvényesek.

A restaurátor munkarészek elvégzésére a kiírásban időbeli megosztás vonatkozik, azok megvalósíthatóságának függvényében, az egyéb kivitelezési feladatokkal összhangban.

A restaurátor szakági munkarészek az alábbiak:

1. Díszítőfestő

2. Dísztégla

3. Fa

4. Fém

5. Gipsz

6. Kerámia

7. Kő

8. Műkő

9. Terrazzo

10. Üveg

11. Vakolat

12. Kerámia gyártástechnológia

A restaurálási feladatok magába foglalják:

1. Vizsgálat

2. Szükséges bontás a restauráláshoz

3. Restaurálás érdekében történő elszállítás adott esetben. Nyertes ajánlattevő köteles az elszállított elemeket a restaurálás teljes időtartama alatt, illetve azt követően a visszahelyezésig megfelelő körülmények között tárolni zárt raktárban, az adott műemléki elem anyagjellemzőinek megfelelően oly módon, hogy az elemekben károsodás ne következzen be.

4. Restaurálást követően visszahelyezés. A visszahelyezés teljesítésének kezdete jelen időpontban még nem ismert, figyelemmel arra, hogy a visszahelyezés függ a nagyrekonstrukciós munkálatok elvégzésétől. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a visszahelyezés időigénye 800 munkanap.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a homlokzati állvány nem bontható el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra.

A felhívás II.2.7. pontjában rögzített meghosszabbítás idejére ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a „Raktározás” fülön, a „H” oszlopban megadott nettó havi átalánydíjat fizeti tárolási díjként a tárolás idejére. Ezen összegnek tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a tároláshoz kapcsolódik, abból fakad, különösen:tárolás, szállítás, állagmegóvás, visszaszállítás, stb. költségeket

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap, max: 60 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap, max: 60 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.6 pontjában bemutatott) szakembernek a végzettség birtokában szerzett releváns (restaurátori) szakmai tapasztalata (egész hónap, min 0 hónap max: 60 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A munkaterület átadásától számított 60 hónap lejárta előtt - amennyiben a visszahelyezés a 60 hónapos teljesítési határidőben azért nem teljesíthető, mert a visszahelyezés nem lehetséges a nagyrekonstrukciós kivitelezés előrehaladása miatt - úgy további legfeljebb 24 hónappal a szerződés meghosszabbítható. Ebben az esetben a meghosszabbított teljesítési határidőt legkésőbb 60 nappal a 60 hónap lejárta előtt Ajánlatkérő írásban jelzi a nyertes ajánlattevőnek.

A munkaterületet ebben az esetben Nyertes ajánlattevő visszaadja, visszahelyezéskor pedig Ajánlatkérő visszaadja a részére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a visszahelyezésnél a munkaterület megoszlik a II. ütem és az I. ütem nyertes ajánlattevője között.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A felhívás II.2.7. pontjában meghatározott meghosszabbítás idejére - mint opció - megrendelésre kerül a restaurálási elemek tárolása a visszahelyezés idejéig.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik.

A teljesítési határidő von. AK az alábbiakat rögzíti:

A munkaterület átadásától számított 16 hónap áll nyertes AT rendelkezésére az alábbi feladatok elvégzésére:bontás, jetgrouting, meglévő alaplemez megerősítés, restaurációs elemek bontása.

A munkaterület átadásától számított 60 hónap áll rendelkezésére a nyertesnek a restaurálási feladatok elvégzésére (beleértve a gyártást és a visszahelyezést is). Amennyiben a visszahelyezés a 60 hónapos teljesítési határidőben azért nem teljesíthető, mert a visszahelyezés nem lehetséges a nagyrekonstrukciós kivitelezés előrehaladása miatt - úgy további legfeljebb 24 hónappal a szerződés meghosszabbítható. Ebben az esetben a meghosszabbított teljesítési határidőt legkésőbb 60 nappal a 60 hónap lejárta előtt AK írásban jelzi a nyertes AT-nek.

A felhívás VI.3) p. 1. folytatása:

19. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit

— ajánlattevőként, v,

— olyan gazd. szereplőként, amelynek a kapacitására kíván AT az alk. feltételeknek megfelelni aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ell. aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

Cégjegyzésre nem jog. kötelezettségvállaló(k) esetében az erre von., a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghat. is csatolni szükséges. Amennyiben AT nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett e-aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címp. szükséges arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget) rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:név, sorszám, érvényesség kezdete, érvényesség vége

20. Az EKR-ben e. úton tett nyil. tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó GSZ esetében a GSZ képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az AK szervezet vagy GSZ részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött e. űrlapot e vélelem alapján a GSZ eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

21. Az EKR-ben e. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, valamint az alk. igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott GSZ kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) bek. szerinti egyetemleges felelősségét.

22.Az ajánlatnak tart. kell különösen az AT kif. nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra von.

23.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) be. szerinti információkat. A felolvasólapon (EKR űrlap) az árazott költségvetés szerinti összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre.

24. Foly. lévő vált.bej. eljárás esetében az AT - az EKR felületen űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köt. csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT von. vált.bej. eljárás nincs folyamatban, az erre von. nemleges tartalmú nyil.csatolása kötelező.

25. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés (excel formátumban is), amelyet AK szakmai ajánlatnak tekint. AT köteles nyil. az ajánlatában, hogy a restauráláshoz szüks. gyártandó elemek gyártása mennyi időt vesz igénybe.

26. AK alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

27. FAKSZ: Barabás Áron (00961)

28. AK a tárgyi eljárást a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételes közbesz. eljárásként indítja meg. Erre figyelemmel AK az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) p. alapján eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eredményhirdetés időpontjáig megszületett döntés alapján a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott AT megajánlásához szükséges mértékben AKnem kap költségvetési támogatást. Amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés arról, hogy AK kap-e költségvetési támogatást a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott AT megajánlásához szükséges mértékben, úgy AK a megkötendő szerződésben felfüggesztő feltételként köti a nyertes ajánlattevő ajánlatához szükséges mértékű költségvetési támogatás biztosítását.

29. AK a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja- különös tekintettel az épület páratlan műemléki jelentőségére-, amelynek indoka, hogy az ellátandó feladatok műszakilag egy egységet képeznek, illetve a felelősség nem szétosztható.

Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Az épület későbbi biztonságos üzemeltetése és működése is íly módon biztosítható.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet At, közös AT, AV, és nem vehet részt alk. igazolásában olyan GSZ. aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok fennállnak.

Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bek. alapján az AT, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont GSZ-vel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, ill. (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) p-ban említett kizáró okok kiv. bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy alk.igazolásában részt vevő GSZ. nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ. az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát.

AK felhívja az AT figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós

MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:

AT az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megf. képviseleti jogosultsággal rend. személy által aláírt, a közbesz. eljárásokban az alk. és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbesz.műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-7. §-nak - ide nem értve a 4.§ (2) bekezdést - és az AK által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót AK által biztosított közb. dokumentum tartalmazza.

A Korm. rendelet 1. § (1) bek.alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbesz.i eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8., 10. 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, az alábbi eltéréssel:

A Kbt. 62.§ (1) bek. kb) pontja vonatkozásában MO-on, illetve nem MO-on letelepedett AT vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az At-t nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a GSZ-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbesz. eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbesz. eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A GSZ ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alk. követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bek. szerinti objektív kritériumok teljesülése tek. az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

AT az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a Korm. rendelet 2-4. §, 6-7. §-nak és az AK által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Az AT, az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet von. csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kapacitást nyújtó szervezetek, valamint a közös AT-k az EEKD-t külön-külön kötelesek benyújtani,figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésére.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a GSZ-t, amelyre von. valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az AK Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak sz.köteles elvégezni.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alk. követelményeknek:

Sz1) A Mo-on letelepedett Étv. szerinti, építőipari kiv. tevékenységet végző gazd. szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők MKIK. által vezetett névjegyzékben. A kivitelezői névjegyzékben való szereplés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.

A nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek).

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára, illetve 19.§ (5) bekezdésére figyelemmel cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásáig elért) közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről, és teljes árbevételéről.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (IV. rész alfa szakaszának kitöltése), nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 19.§ (3) bekezdése alkalmazandó.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 19. § (1) bek. c) pontjára és 19.§ (5) bekezdésre figyelemmel

P1.1 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 30 000 000 000,- Ft-ot, valamint

P1.2 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevétele nem éri el összesen a nettó 20 000 000 000 .- Ft-ot.

Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásáig, működésének időtartama alatt nem rendelkezik összesen nettó 20 000 000 000 Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti árbevétellel.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 (nyolc) év (96 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal).

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. a Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára, illetve 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§ (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel nyilatkoznia kell azon szakember(ek)ről, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe (szakember neve, pozíció megjelölése, amelyre a szakember bevonásra kerül, szakember végzettsége, képzettsége, szakember szakmai tapasztalata) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettséget,végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával adott esetben.(Részletesen dokumentációban)

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Ajánlatkérő - amennyiben az M.2.1.-M.2.5. követelmény szerinti jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik - a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakaszának kitöltése), nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év (96 hónap)során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciamunkával, amely összesen legalább 8 000 m2 alapterületű, közhasználatú építménynek (1997. évi LXXVIII. tv. 2 § 9. pont) minősülő műemléki törzsszámmal rendelkező műemléképület felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott:

a) 400 fm hosszan jetgrouting technológiával készített alapmegerősítést,

b) kő restaurátori munkát,

c) fa restaurátori munkát,

d) fém restaurátori munkát,

e) üveg restaurátori munkát

f) gipsz restaurátori munkát,

g) díszítő festő restaurátori munkát

Az M1 alkalmassági feltétel legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható, azzal, hogy a bemutatott referenciáknak összességében valamennyi a)-tól g)-ig terjedő alpontot le kell fednie.

A bemutatott referencia akkor megfelelő, ha a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 11 éven (132 hónapon) és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 8 éven (96 hónapon) belüli időpontra esik.

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik

M.2 a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja és a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§ (3) bekezdés b) pontja alapján

M2.1 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik vagy rendelkezik azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.2 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik vagy rendelkezik azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.3 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik vagy rendelkezik azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.4 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy rendelkezik azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.5 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy rendelkezik azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.6 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti festő-restaurátor szakirányú végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű műemléki restaurátor szakemberrel.

M.2.7. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés szerinti végzettségű és szakképzettségű műemléki épületkutató szakember.

M.2.8. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés szerinti végzettségű és szakképzettségű műemléki érték dokumentálására jogosult szakemberrel.

M2.9. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti kőszobrász-restaurátor szakirányú végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű műemléki restaurátor szakemberrel.

M2.10. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti műemléki restaurátor mozaik, terrazzó, műemléki hideg padlóburkolatok szakirányú végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű műemléki restaurátor szakemberrel.

Az M.2.1.-5. alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat.

Az M.2. 6-10.) pont alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat az M.2.6.-10. alkalmassági követelmények közül.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Előleg: - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít) ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerinti kötelező mértékű előlegen felüli mértékre előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában nyújtható.

Tartalékkeretet 10 %

A késedelmi kötbér a vetítési alap (késedelmesen teljesített munkarészekre eső nettó Vállalkozói díj). 0,5 %-a/naptári nap, illetve maximális mértéke 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Szerződésszegési kötbér mértéke, alapja: 200 000,-Ft, maximuma a nettó vállalkozói díj 5 %-a

Számlázás: Nyertes a műszaki előrehaladás alapján háromhavonta részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az egyes részszámlák összege megegyezik a kivitelezési készültségi fok %-os arányával. A pénzügyi ütemezés, illetve egyes mérföldkövekkel kapcsolatos %-os előírásokat a műszaki ütemterv tartalmazza.

Előleg elszámolása a részszámlákból történik arányosan.

A meghosszabbítás esetén a tárolási díjat havonta utólag fizeti ajánlatkérő.

Felelősségbiztosítás: káreseményenként750 000 000,- Ft évenként 4 000 000 000,- Ft értékű kárösszeget kell fedeznie. Szerződéskötési feltétel az előírt mértékű és terjedelmű (teljes körű építőpari kivitelezési tevékenységre vonatkozó) felelősségbiztosítás. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nincsen meg, úgy AK szerződéskötéstől visszalépésnek tekinti és a Kbt. 131.§ (4) bek. szerint jár el.

Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélküli számított - ellenszolgáltatás 3 %- a erejéig teljesítési biztosítékot köt ki.

Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélküli számított - ellenszolgáltatás 3 %-a erejéig jótállási biztosítékot köt ki.

Jótállás: 36 hónap.

A vállalkozói díj kifizetése utólag, havonta történik az alábbi jogszabályok alapján:

# az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §,

# a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés,

# az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

# a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1)-(3), (6) és (11) bekezdés.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

EKR

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A további információk részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk - pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.

2.Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. - Ajánlat összeállítása - 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.

3.Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.1. és III.1.3.pontjaiban foglaltak szerint.

4. Ajánlatkérő a részvételt a Kbt. 54.§ (1) alapján biztosíték adáshoz köti, az 54.§ (2) bek szerint. Mértéke: 10 000 000 Ft (tízmillió forint). Utalás esetén befizetés helye Magyar Államkincstár által kezelt 10032000-01501559-00000000 számú számlaszám. További info dokumentációban. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése.

5. Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:

— a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,

— a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,

— a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,

— a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,

— pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,

— a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

Az együttműködési megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén - Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján - a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

6. Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.

7. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.

8.Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.

10. Kbt. 56. § (7) bekezdés alapján helyszíni bejárás időpontja: 2020. december 10. napján 10:00 óra. A találkozó helyszíne: Iparművészeti Múzeum, 1091 Budapest, Hőgyes Endre u. 10. szám alatti bejáratnál a benti porta előtt.

11. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

12.Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést jelen közbeszerzés esetében.

14. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.

15. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

16. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) valamint a VI. 4.3) pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A felhívás VI. 3) pontjának 2. folytatása:

30. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:

Az 1. értékelési részszempont esetén KH Útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. melléklet A) 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás.

A 2.,3.,4. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. melléklet A) 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.

Alsó ponthatár:0, felső ponthatár 100 pont.

31. Az AF I.3. pontjára hivatkozással AK a műszaki dokumentációt két részletben bocsátja rendelkezésre a köv. szerint:

AK- az EKR rendszer üzemeltetőjével folytatott előzetes egyeztetés alapján, annak jóváhagyásával - felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 39.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 41/C.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nem tudja valamennyi műszaki dokumentumot az EKR rendszerben biztosítani, ezért az alábbiak szerint biztosítja a műszaki dokumentumok elérhetőségét:

1) Az EKR rendszerben elérhető műszaki dokumentum: Műszaki leírás; árazatlan költségvetés (PDF és excel).

2) Egyéb műszaki dokumentumok: Az előzőeken kívül minden más műszaki dokumentum a https://felho.beu.hu/s/srBPNps6Qa9CQbP oldalról tölthető le. A letöltési jelszót Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban adja közre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kiadott tervcsomag a teljes korábbi kivitelezési tervcsomagot tartalmazza, azonban jelen eljárás vonatkozásában a tételes tervjegyzéken és műszaki leírásban, hivatkozott és jelölt dokumentumok az irányadóak. Az engedélyezési tervek, és az IMM-KT-EP jelű kiviteli tervdokumentáció készítése során, a tervezési feladatoknak nem volt része a megvalósítás ütemezésének figyelembevétele, így a közbeszerzési ütemekre való bontása. Ennek megfelelően egy, egységes, teljes tervdokumentáció készült. Annak, alapvetően az új épületrészt érintő áttervezése jelenleg folyamatban van. A most tervezett ütemezett megvalósításhoz nem készül ütemekre bontott terv, hanem egy tervezői útmutató és a megvalósítandó elemeket kiemelő költségkiírási kivonat, az ajánlattevőnek ennek ismeretében kell az ajánlatát elkészítenie.

32. Ajánlattevő ajánlatában köteles projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv (havi bontásban, műszaki előrehaladás kimutatásával), organizációs terv-rajzos és szöveges formában) benyújtani, ami a szakmai ajánlat részét képezi, és ami teljes terjedelmében hiánypótoltatható. A pénzügyi ütemtervhez Ajánlatkérő iratmintát bocsát rendelkezésre.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/11/2020