Werken - 576766-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Münster: Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

2020/S 234-576766

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LWL — Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB)
Postadres: Warendorfer Straße. 24
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48145
Land: Duitsland
Contactpersoon: LWL-BLB-Vergabestelle
E-mail: lwl-blb.vergabestelle@lwl.org
Telefoon: +49 251 / 591-5735
Fax: +49 251 / 591-71-6414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lwl-blb.de/de/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LWL — Klinikum Gütersloh Neubau Haus 64

Referentienummer: 20-432 E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 333.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA42 Gütersloh
NUTS-code: DEA5B Soest
Voornaamste plaats van uitvoering:

LWL — Klinikum Gütersloh

Buxelstr. 50

33334 Gütersloh

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 7 500 St. Gehölze in Längen von 50 bis 120 cm liefern und pflanzen,

— ca. 520 m Wildschutzzaun montieren.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-460384
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Auftragsvergabe Spindler, Garten- u.Landschaftsbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Spindler, Garten- u. Landschaftsbau
Postadres: Leerfeldweg 5
Plaats: Hamm
NUTS-code: DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm
Postcode: 59073
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 265.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXS0Y5DYYXY

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
Fax: +49 251411-2165
Internetadres: https://www.bezreg-muenster.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Landschaftsverband Westfalen — Prüfstelle für VOB-Beschwerden
Postadres: Karlstraße 11
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
Telefoon: +49 251591-3581
Fax: +49 251591-5443
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020