Werken - 576779-2020

01/12/2020    S234

Finland-Porvoo: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576779

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Porvoon kaupunki
Nationaal identificatienummer: 1061512-1
Postadres: Raatihuoneenkatu 9
Plaats: Porvoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-06100
Land: Finland
Contactpersoon: Tarja Juvonen
E-mail: tarja.juvonen@porvoo.fi
Telefoon: +358 407522998
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.porvoo.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kunta
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Päiväkoti Metsätähden rakennusurakka

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on päiväkoti Metsätähden rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätuottajana. Putki-, ilmanvaihto-, ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Rakennuttaja on suorittanut rakennusteknisten töiden määrälaskennan. Tämä määrälaskenta-asiakirja on tarjouksen perustana.

Putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista on julkaistu erillinen hankintailmoitus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 138 750.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Porvoo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla hankkeelle perustetusta projektipankista osoitteesta https://www.haahtela.fi/fi/

Kirjaudu palveluihin

Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@porvoo.fi

Salasana: urakoitsija

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 110-265945
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Päiväkoti Metsätähden rakennusurakka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rakennusliike Kalevi Suntio Oy
Nationaal identificatienummer: 0401169-8
Postadres: Mäkelänkankaantie 1
Plaats: Neuvoton
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Postcode: FI-49490
Land: Finland
E-mail: mika.suntio@suntiorakentaa.fi
Telefoon: +358 400538700
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 138 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020