Werken - 576794-2020

01/12/2020    S234

Luxemburg-Luxemburg: Gebouwen voor noodhulpdiensten

2020/S 234-576794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministère de la mobilité et des travaux publics
Postadres: 4, place de l'Europe
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Postcode: L-2940
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Département des travaux publics
E-mail: soumissions@tp.etat.lu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mmtp.gouvernement.lu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de techniques spéciales de simulation au feu et d'entraînement pour pompiers à exécuter dans l'intérêt du centre national d'intervention et de secours à Luxembourg-Gasperich

Referentienummer: 1902151
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45216120 Gebouwen voor noodhulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Techniques spéciales de simulation au feu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 384 804.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45216120 Gebouwen voor noodhulpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Techniques spéciales de simulation au feu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 247-608041
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FITRA Systems & Software GmbH & Co KG
Postadres: 8, am Mühlenhaus
Plaats: Würselen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: L-52146
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 384 804.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juridictions administratives
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020