Werken - 576804-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Tübingen: Beglazing

2020/S 234-576804

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Tübingen, Geschäftsbereich C/C1 — Bau und Technik
Postadres: Geissweg 7
Plaats: Tübingen
NUTS-code: DE142 Tübingen, Landkreis
Postcode: 72076
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@sppm.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stahlglaselemente

Referentienummer: IOP-016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45441000 Beglazing
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— 6 Stück STG-elemente, 2-flg.T30 RS, davon 3 Stück mit Automatikantrieb, 2 Stück im Bestandsgebäude Ebene 2 (CRONA) u. 4 Stück Ebene 4,

— 1 Stück STG-element, 2-flg.T0, mit Automatikantrieb, Ebene 4,

— Stahlglaselementwand F30 mit 1 Stück STG-Tür DS, Ebene 4.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 118 950.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE142 Tübingen, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tübingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 6 Stück STG-elemente, 2-flg.T30 RS, davon 3 Stück mit Automatikantrieb, 2 Stück im Bestandsgebäude Ebene 2 (CRONA) u. 4 Stück Ebene 4,

— 1 Stück STG-element, 2-flg.T0, mit Automatikantrieb, Ebene 4,

— Stahlglaselementwand F30 mit 1 Stück STG-Tür DS, Ebene 4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-395684
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Weingärtner Stahl- und Metallbau GmbH
Plaats: Rohrbach
NUTS-code: DEB3H Südliche Weinstraße
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 950.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Tübingen, Geschäftsbereich C/C1 — Bau und Technik
Postadres: Geissweg 7
Plaats: Tübingen
Postcode: 72076
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020