Werken - 576817-2020

01/12/2020    S234

Griekenland-Komotini: Wegenbouwwerken

2020/S 234-576817

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Anatolikis Makedonias kai Thrakis - Perifereiaki Enotita Rodopis - Dieythynsi Technikon Ergon
Postadres: Filippoy 82
Plaats: Komotini
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
Postcode: 691 32
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eyaggelos Papatheodoroy
E-mail: papatheodorou@pamth.gov.gr
Telefoon: +30 2531353925
Fax: +30 2531353944
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pamth.gov.gr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά, στη Χ.Θ. 13+960.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Προβλέπεται νέα οριζοντιογραφική χάραξη της οδού: Μαρώνειας - παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου, μήκους 13.960 μέτρων, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά και συγκοινωνιακά έργα.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 539 267.37 EUR / Hoogste offerte: 8 784 953.88 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Μαρώνεια - παραλία Πετρωτών - όρια Ν. Έβρου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) χωματουργικές εργασίες: 403 068,96 EUR·

2) τεχνικά έργα: 2 322 367,32 EUR·

3) οδοστρωσία: 319 335,67 EUR·

4) ασφαλτικά: 918 731,70 EUR·

5) αήμανση - ασφάλιση: 121 034,07 EUR·

6) οικοδομικές εργασίες: 2 662,00 EUR·

7) εργασίες πρασίνου: 122 139,83 EUR·

8) Η/Μ εργασίες: 80 742,17 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Βελτίωση - διαμόρφωση οδού Μαρώνειας - παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020».

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 059-140557
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά, στη Χ.Θ. 13+960.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Εργομπετόν Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.
Postadres: 4ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης
Plaats: Κομοτηνή
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2531030800
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 040 322.58 EUR
Laagste offerte: 5 539 267.37 EUR / Hoogste offerte: 8 784 953.88 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Οι προθεσμίες για την υποβολή προσφυγών περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4.3) της διακήρυξης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
Postadres: Φιλίππου 82
Plaats: Κομοτηνή
Postcode: 691 32
Land: Griekenland
E-mail: papatheodorou@pamth.gov.gr
Telefoon: +30 2531353925
Fax: +30 2531353944
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020