Werken - 576826-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Augsburg: Bouwen van speciale school

2020/S 234-576826

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frère-Roger-Kinderzentrum gemeinnützige GmbH
Postadres: Stettenstraße 19
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 86150
Land: Duitsland
E-mail: A-FR-Schule@kmp-projektsteuerung.de
Telefoon: +49 89/997508-96
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kjf-augsburg.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3442 Metallrahmentüren

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214230 Bouwen van speciale school - IA03 - IA10 - IA14
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

3442 Metallrahmentüren Kurzbeschreibung:

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Generalsanierung eines Fünfgeschossigen Massivbaus aus dem Jahr 1983 und um den Neubau einer Einfachsporthalle aus Stahlbeton.

Schule_Länge ca 47.00 m, Breite ca 38.00 m, Höhe ca 20.00 m, BGF ca. 1 000 m2, BRI ca. 17 500 m³.

Sporthalle_Länge ca 32.00 m, Breite ca 27.00 m, Höhe ca 7.00 m, BGF ca. 790 m2, BRI ca. 6 500 m³.

Brandschutztüren aus Stahl-Glas-Türelementen sowie Stahlblechtüren und Aussentüren aus Stahl-Glas Türelementen _ insgesamt 32 Türelemente _ für Altbau und Neubau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 209 670.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Generalsanierung Frére-Roger Schule

Prälat-Biglmair-Straße 22

86154 Augsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe II.1.4).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-402053
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3442
Benaming:

Metallrahmentüren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eckert Glas- und Metallbau GmbH
Postadres: Meckesheimer Straße 27
Plaats: Eschelbronn
NUTS-code: DE128 Rhein-Neckar-Kreis
Postcode: 74927
Land: Duitsland
E-mail: info@eckertglas.de
Telefoon: +49 6226972690
Fax: +49 62269726929
Internetadres: www.eckertglas.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
Telefoon: +49 89 / 2176-2411
Fax: +49 89 / 2176-2847
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020