Werken - 576827-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576827

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Voennomeditsinska akademiya
Nationaal identificatienummer: 129000273
Postadres: ul. „Sveti Georgi Sofiyski“ No. 3
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1606
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Stefka Stefanova
E-mail: s.stefanova@vma.bg
Telefoon: +359 29225906
Fax: +359 29526536
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vma.bg/bg/
Adres van het kopersprofiel: http://92.247.27.172/direc/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ремонти и текущи ремонти в клиники, лабор. и звена в сградата на ВМА — София и подчинените ѝ структури.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Вътрешни конкурентни избори по реда на глава 10 от ЗОП, обявени на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с предмети „Ремонти или текущи ремонти в клиники, лаборатории и звена в сградата на ВМА — София и подчинените ѝ структури“ по сключено рамково споразумение № в-4716/22.05.2020 г. с предмет „Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените ѝ структури“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 664 626.59 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото за изпълнение на поръчката е на териториятя на сградния фонд на Военномедицинска академия, находящ се в гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Вътрешен конкурентен избор по реда на глава 10 от ЗОП, обявени на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с предмети „Ремонти или текущи ремонти в клиники, лаборатории и звена в сградата на ВМА — София и подчинените й структури“ по сключено рамково споразумение № в-4716/22.05.2020 г. с предмет „Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените ѝ структури“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: / Weging: КО = К1+К2
Kwaliteitscriterium - Naam: Показател К2 „Срок за изпълнение“ / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Показател К1 „Цена“ / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договори с „Техно-енерджи“ ООД и „Калистратов груп“ ООД

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-503527
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: в-7816
Benaming:

Ремонт на 10 (десети) етаж на клиника по нефрология и фоайе в МБАЛ — София — ВМА с прилежащо аварийно стълбище

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Техно-енерджи“ ООД
Nationaal identificatienummer: 812233671
Postadres: ул. „Илиенско шосе“ № 8
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1220
Land: Bulgarije
E-mail: office@technoenergy.bg
Telefoon: +359 28109178/+359 28109179
Fax: +359 28109179
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 391 400.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 391 399.93 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: в-7815
Benaming:

Ремонт на 10 (десети) етаж на клиника по неврохирургия в МБАЛ — София — ВМА с прилежащо аварийно стълбище

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Калистратов Груп“ ООД
Nationaal identificatienummer: 201760595
Postadres: ул. „Любляна“ № 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: ltodorova@kgroup.bg
Telefoon: +359 887071195
Fax: +359 28500236
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 275 266.67 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 273 226.66 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020