Werken - 576829-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Bad Neustadt/Saale: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2020/S 234-576829

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Rhön-Grabfeld
Postadres: Spörleinstraße 11
Plaats: Bad Neustadt/Saale
NUTS-code: DE266 Rhön-Grabfeld
Postcode: 97616
Land: Duitsland
E-mail: christof.freibott@rhoen-grabfeld.de
Telefoon: +49 977194521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rhoen-grabfeld.de/internet/index.php
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudeautomation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gebäudeautomation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 26 688.08 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE266 Rhön-Grabfeld
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bad Neustadt/Saale

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Automationssysteme-Dienstleistungen:

Software Lizenzerweiterung-Freischaltung zus. Informationspunkte,

Programmierung+Parametrierung,

— 200 St. Generierung Datenpunkte,

— 5 St. Erstellung Übersichtsbilder,

— 25 St. Erstellung Datenpunkte,

— 30 St. Visualisierungspunkte,

— 200 St. Datenpunkttest.

Automationssysteme-Aktive Komponenten:

Einbauten Unterverteiler: Installation BUS-Technik, 2 St. Controller 10/100 Mbit/s, Netzgeräte, Eingangs-/Ausgangsklemmen, Relaissockel.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 122-298376
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Gebäudeautomation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TOP Building Automation GmbH
Postadres: Löffelholzstr. 20
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 688.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Unterfranken
Postadres: Peterplatz 9
Plaats: Würzburg
Postcode: 97070
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020