Werken - 576855-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Rotterdam: Elektrotechnische installatiewerken

2020/S 234-576855

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: ing. A. Snoeij
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=86860
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

5-W-90055-18 selectiefase Moderniseren en centraliseren bedienbare objecten Schieroute Rotterdam

Referentienummer: 5-W-90055-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Scope project inzake het verrichten van de volgende ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden:

— opstellen van (detail)ontwerp per object,

— renoveren/vervangen van de bediening- en besturingsinstallaties,

— renoveren/vervangen van de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties,

— aanpassen/uitbreiden van bediening op afstand,

— aan de uitvoering gerelateerde werkzaamheden inzake omgevingsaspecten, risico’s en beheersmaatregelen,

— het coördineren van werkzaamheden van nader aan te geven derden.

Tijdens de dialoogfase van de procedure:

— schouwen van beweegbare objecten,

— aanvullen van onvolkomenheden en onjuistheden van de nul-situatie,

— toetsen van het referentieontwerp voor beweegbare objecten,

— functioneel specificeren van eisen op het gebied van software, installaties en bediening,

— opstellen van object specifieke eisensets op basis van het referentieontwerp.

Zie verder de selectieleidraad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43328000 Hydraulische installaties
71320000 Technische ontwerpdiensten
48620000 Besturingssystemen
51110000 Installatie van elektrische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

De vaarroute Schie in de gemeente Rotterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De zeventien bedienbare objecten aan en over de vaarroute Schie vormen een belangrijke schakel in de ontsluiting van Rotterdam, Schiedam en Overschie.

In de huidige staat vertonen enkele objecten onvolkomenheden en/of storingen. De voor de bediening vereiste software functioneert naar behoren, maar de bijbehorende hardware geeft wel problemen en beide zijn aan update en/of vernieuwing toe. Een integrale aanpak van de objecten over de Schie is noodzakelijk om zowel de objecten als de vaarroute op een duurzame en efficiënte wijze te laten functioneren.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De Aanbesteder heeft besloten de procedure per direct te staken.

Zoals besproken met de Deelnemers aan de procedure gaat de gemeente dit project nadat de procedure formeel en procedureel is beëindigd eerst intern evalueren en opnieuw voorbereiden. Nadat de noodzakelijke (wezenlijke) wijzigingen zijn doorgevoerd wordt besloten op welke wijze de markt opnieuw wordt benaderd. In beginsel gebeurt dit met een nieuwe Europese (nader te bepalen) aanbestedingsprocedure.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-161217
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De Aanbesteder heeft besloten de procedure per direct te staken.

Zoals besproken met de Deelnemers aan de procedure gaat de gemeente dit project nadat de procedure formeel en procedureel is beëindigd eerst intern evalueren en opnieuw voorbereiden. Nadat de noodzakelijke (wezenlijke) wijzigingen zijn doorgevoerd wordt besloten op welke wijze de markt opnieuw wordt benaderd. In beginsel gebeurt dit met een nieuwe Europese (nader te bepalen) aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: voorlichting@rotarr.drp.minjus.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling inkoop- & Aanbestedingszaken, team ABZ
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020