Werken - 576873-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Poitiers: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576873

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 209-509358)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DREAL Nouvelle-Aquitaine
Nationaal identificatienummer: DREAL NA
Postadres: 15 rue Arthur Ranc, CS 60539
Plaats: Poitiers
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
Postcode: 86020
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Olivier Stons, responsable d'opérations Laurent Quertan, adjoint au responsable d'opérations
E-mail: Laurent.quertan@developpement-durable.gouv.fr
Telefoon: +33 516080226
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-86-dirn-roex-oh23

Referentienummer: 2020-86-DIRN-ROEX-OH23
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réalisation de travaux au droit de l'ouvrage mixte hydraulique nº 23 franchissant la Soulène, sur la commune d'Exideuil-sur-Vienne en Charente (16).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 209-509358

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: