Werken - 576879-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Bad Nauheim: Ruwbouw

2020/S 234-576879

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-520822)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Postadres: Dieselstraße 1-7
Plaats: Bad Nauheim
NUTS-code: DE7 HESSEN
Postcode: 61231
Land: Duitsland
E-mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de
Fax: +49 6032 / 8862-111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rohbauarbeiten

Referentienummer: VG-7000-2020-1964
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rohbauarbeiten, Betonarbeiten (DIN 18 331); Erdarbeiten (DIN 18300); Mauerarbeiten (DIN 18 330); Entwässerungskanalarbeiten (DIN 18 306);

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-520822

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verschiebung Submissionstermin.