Werken - 576893-2020

01/12/2020    S234

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-576893

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-515266)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0257.216.482_23014
Postadres: Middelheimlaan 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2020
Land: België
Contactpersoon: Elio Berardocco
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Telefoon: +32 32653110
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391386

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20028_Nieuwbouw labogebouw W, Campus Groenenborger te 2020 Antwerpen

Referentienummer: Universiteit Antwerpen-20028-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het bouwen van een laboratorium scheikunde — gebouw W – en omliggende infrastructuur op de Universitaire Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, te 2020 Antwerpen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-515266

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nieuwe documenten bijgevoegd. Deze maken integraal deel uit van de opdrachtdocumenten.