Werken - 576897-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Caen: Waterdicht maken

2020/S 234-576897

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inolya
Postadres: 7 place Foch — CS 20176
Plaats: Caen Cedex
NUTS-code: FRD11 Calvados
Postcode: 14010
Land: Frankrijk
E-mail: christine.loisel-omont@inolya.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.inolya.fr
Adres van het kopersprofiel: https://inolya.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Habitat social
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien courant d'étanchéité

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261420 Waterdicht maken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Étanchéité.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 24 873.86 EUR / Hoogste offerte: 57 904.05 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agences du Bessin de Caen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11 Calvados
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Marché multi-attributaire.

Date prévisionnelle de signature du marché: 8.12.2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agences du Bocage de de Suisse Normande

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11 Calvados
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Marché multi-attributaire.

Date prévisionnelle de signature du marché: 8.12.2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agences d'Hérouville-Saint-Clair et du Pays d'Auge

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11 Calvados
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Marché multi-attributaire.

Date prévisionnelle de signature du marché: 8.12.2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marchés d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées et ne nécessitant pas la publication d'un avis d'attribution.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 1
Benaming:

Agences du Bessin et de Caen

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SMAC/B2AS Attila/UTB
Plaats: Ifs/Carpiquet/Romainville
NUTS-code: FRD11 Calvados
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Laagste offerte: 45 141.34 EUR / Hoogste offerte: 57 904.05 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 2
Benaming:

Agences du Bocage et de Suisse Normande

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SMAC/B2AS Attila
Plaats: Ifs/Carpiquet
NUTS-code: FRD11 Calvados
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Laagste offerte: 24 873.86 EUR / Hoogste offerte: 29 893.80 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
Benaming:

Agences d'Hérouville-Saint-Clair et du Pays d'Auge

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SMAC/B2AS Attila/UTB
Plaats: Ifs/Carpiquet/Romainville
NUTS-code: FRD11 Calvados
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Laagste offerte: 41 599.70 EUR / Hoogste offerte: 53 722.15 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 rue Arthur le Duc — BP 25086
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 rue Arthur le Duc — BP 25086
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020