Werken - 576930-2020

01/12/2020    S234

Kroatië-Varaždinske Toplice: Herstructurering

2020/S 234-576930

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nationaal identificatienummer: 68425903637
Postadres: Trg sv. Martina 1
Plaats: Varaždinske Toplice
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Postcode: 42223
Land: Kroatië
E-mail: vedran.kruljac@sbvzt.hr
Telefoon: +385 42630858
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minerva.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na projektima energetske obnove – skup zgrada „Terme”, „Konstantinov Dom”, hidroterapija „Terme” i „Konstantinova Kupelj” te zgrada „Lovrina Kupelj”

Referentienummer: radovi V/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radovi na projektu energetske obnove skupa zgrada „Terme”, „Konstantinov Dom”, hidroterapija „Terme” i „Konstantinova Kupelj”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45454000 Herstructurering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Radovi na projektu energetske obnove skupa zgrada „Terme”, „Konstantinov Dom”, hidroterapija „Terme” i „Konstantinova Kupelj”.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 10
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

K.K. 04.2.1.04.0549

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 04-20/4-2020.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Radovi na projektu energetske obnove skupa zgrada „Terme”, „Konstantinov Dom”, hidroterapija „Terme” i „Konstantinova Kupelj”

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
09/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Radnik dd
Nationaal identificatienummer: 21846792292
Postadres: Kralja Tomislava 45
Plaats: Križevci
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 48260
Land: Kroatië
E-mail: ivica.habijanec@radnik.hr
Telefoon: +385 48279300
Fax: +385 48279333
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 28 673 271.28 HRK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

-

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radovi na projektu energetske obnove skupa zgrada „Terme”, „Konstantinov Dom”, hidroterapija „Terme” i „Konstantinova Kupelj”.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 09/01/2020
Einde: 08/05/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 40 675 372.09 HRK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Radnik dd
Nationaal identificatienummer: 21846792292
Postadres: Kralja Tomislava 45
Plaats: Križevci
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 48260
Land: Kroatië
E-mail: ivica.habijanec@radnik.hr
Telefoon: +385 48279300
Fax: +385 48279333
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Radovi na projektu energetske obnove skupa zgrada „Terme”, „Konstantinov Dom”, hidroterapija „Terme” i „Konstantinova Kupelj”.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Slijedom potreba nastalih nakon sklapanja Aneksa br. 3. Ugovora, ugovorne strane ugovaraju produljenje roka izvođenja radova sukladno dokumentima koji su sastavni dijelovi Aneksa br. 4. Ugovora.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 40 675 372.09 HRK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 40 675 372.09 HRK