Leveringen - 576939-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Hoogeveen: Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming

2020/S 234-576939

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hoogeveen
Nationaal identificatienummer: 72215824
Postadres: Raadhuisplein 24
Plaats: Hoogeveen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7901 BW
Land: Nederland
Contactpersoon: Hillie Otter
E-mail: hillie.otter@anteagroup.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hoogeveen.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Hoogeveen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: hillie.otter@anteagroup.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie — Waterstof Cv-ketels Waterstofwijk Hoogeveen — marktconsultatie

Referentienummer: nvt
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44600000 Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor het project Waterstofwijk te Hoogeveen is het van belang dat er op korte termijn een gecertificeerde “consumenten” waterstof Cv-ketel beschikbaar is.

Het project Waterstofwijk bestaat uit twee fases:

— Nijstad-Oost 84 tot 100 woningen, oplevering van de woningen vanaf 1.7.2022,

— Erflanden: 418 woningen realisatie vanaf 2022 (dit valt buiten de scope van dit project).

De markt voor waterstofketels bestaat nog niet. Ze zijn nog niet te koop voor consumenten, de ketels die nu draaien zijn pilotketels en (nog) niet op de markt voor consumenten te verkrijgen. Daarnaast is er nu nog geen vraag naar waterstof Cv-ketels.

Met de Waterstofwijk in Hoogeveen wordt beoogd de markt in NEDERLAND te openen. En ligt de opschaling naar andere wijken in NEDERLAND op termijn in het verschiet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL133 Zuidwest-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Hoogeveen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: de levering van waterstof Cv-ketels.

Het betreft de levering van 100 ketels, waarvoor één of meerdere partijen worden geselecteerd. Definitieve keuze hierin moet nog worden gemaakt.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/01/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De marktconsultatie bestaat uit een vragenlijst en individuele gesprekken tussen de aanbestedende dienst en geïnteresseerde partijen. De vragenlijst en de aanmelding voor de individuele gesprekken dienen uiterlijk 9.12.2020 om 12:00 via TenderNed te worden ingediend.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 14.12.2020 t/m 18.12.2020.

De vragen waarop opdrachtgever middels deze marktconsultatie antwoord wenst te verkrijgen zijn opgenomen in de bijlage van dit document en is tevens in *.docx formaat beschikbaar gesteld.

Beantwoording dient kort en bondig te zijn, overeenkomstig de nummering van de vragenlijst.

Eventuele bijlagen bij de antwoorden voorzien van een duidelijke verwijzing naar de betreffende vraag/vragen.

De resultaten van de marktconsultatie worden door de aanbesteder gebruikt bij de nadere besluitvorming ten aanzien van de contract- en aanbestedingsvorm en aanscherping van de uitvraag.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020