Leveringen - 576941-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Verkeersbewakingsuitrusting

2020/S 234-576941

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Postadres: Rotenturmstraße 5-9
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1011
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: MSG/SM/IP
E-mail: johannes.hatter@asfinag.at
Telefoon: +43 15010812468
Fax: +43 50108-10020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asfinag.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.provia.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.provia.at
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.provia.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßeninfrastrukturbetreiber

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WIM2020 – Beschaffung von Wiegeeinrichtungen – Weigh in Motion Anlagen – Highspeed

Referentienummer: 2020/PROVIA ID-Nr:56679
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34970000 Verkeersbewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von 6 zulassungsfähigen WIM-Anlagen nach BEV-Zulassungsanforderungen, angelehnt an Norm OIML-R134.Zusätzlich wird die Instandhaltung für die o. a. Anlagen für acht Jahre vergeben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

ÖSTERREICH

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Im Rahmen des offenen Vergabeverfahrens, Lieferleistung, Oberschwelle WIM2020 sollen zulassungsfähige Weigh in Motion Anlagen auf Basis der Zulassungsanforderungen des BEV beschafft werden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verlängerung der Garantiefrist / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfahrung Schlüsselpersonal Projektleiter / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Genauigkeitstoleranzen / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/02/2021
Einde: 01/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Laufzeit von 4 Jahren

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:01
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

www.provia.at Nationale Erkennungsnummer: [L-766942-0b26]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 1/60149/0
Fax: +43 71123/8891541
Internetadres: https://www.bvwg.gv.at/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020