Leveringen - 576952-2020

Submission deadline has been amended by:  617298-2020
01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Vluchtsimulators

2020/S 234-576952

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Școala Superioară de Aviație Civilă
Nationaal identificatienummer: RO 11534322
Postadres: Str. Graţioasă nr. 13, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013955
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Maria Niculae
E-mail: achizitii@aviationacademy.ro
Telefoon: +40 212331638
Fax: +40 212331715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aviationacademy.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108257
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituție publică
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Pregătire aviație civilă

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract furnizare simulator FTD Level I Airbus 320 CEO

Referentienummer: 11534322-2020-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34741400 Vluchtsimulators
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare echipament de pregatire sintetica pentru zbor de tip FTD Level I pentru tipul de aeronava Airbus 320 CEO ce va permite pregatirea initiala in vederea obtinerii type ratingului pentru aeronava Airbus A 320. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari va fi de cinci zile pana la data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile, conform pct. I.1) din Fisa de date.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 159 663.87 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul Scolii Superioare de Aviatie Civila – Str. Gratioasa nr. 13, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare o bucata echipament de pregatire (simulator) sintetica pentru zbor de tip FTD Level I pentru tipul de aeronava Airbus 320 CEO care sa asigure pregătirea piloților profesionisti in obtinerea calificarilor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Minimum 24 de luni, maximum 60 de luni / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— certificat de atestare fiscal eliberat de organul de administratie fiscal de pe raza caruia societatea isi are sediul privind plata obligatiilor);

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese; atat ofertantul/ofertantul asociat cat si subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 59-60 din L98/2016.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici. Persoanele care detin functie de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— George Barbu – director general;

— Sabina Olinescu – director programe – presedinte;

— Mihai Popa – director tehnic – membru;

— Mariana Daniela Mateescu – contabil sef – membru;

— Marcel Iliese – instructor sef Zbor sintetic – membru;

— Viorel Croitoru – inginer aviatie – membru;

— Ana Maria Niculae – sef Birou achizitii publice si comercial – membru;

— Carmen Gheorghe – consilier juridic – membru rezerva;

— Catalina Cismaru – referent de specialitate – membru rezerva;

— George Buzatu – sef Pregatire zbor – membru rezerva;

— Grigore Ninel – sef Birou siguranta zborului – membru rezerva.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit candidatul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste inregistrarea si ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante la momentul prezentarii in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, insotite de traducerea in limba romana.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia;

2. Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri anuala generala: operatorii economici vor demonstra cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani pentru anii 2017, 2018 si 2019.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu situația economică, corespunzător cerințelor autorității contractante. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, bilanțurile contabile (sau extrase din bilanțurile contabile) aferente exercițiilor financiare 2017, 2018 și 2019 și înregistrate la organele competente sau alte documente din care să reiasă situația economică a ofertantului, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I. Echivalentul în RON al mediei cifrei de afaceri (CA) va fi determinat la cursurile medii de schimb euro/RON comunicate de Banca Națională a României pentru anii 2017, 2018 și 2019. Pentru conversia altor monede în RON, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către Banca Națională a României pentru monedele respective. În situația în care publicarea bilanțurilor nu este prevazută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care să fie susținute informațiile prezentate în cadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar și contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al OE prin înscrierea pe fiecare pagină a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care un ofertant beneficiează de susținerea unuia sau mai multor terti sustinatori, ofertantul se angajează să dovedească autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens angajamentul din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Totodată, autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

1. Declarație privind principalele livrari de produse similare în ultimii trei ani;

2. Declarație pe propria răspundere cuprinzând partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Eventuele minimumeisen:

1. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele finalizate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I. Proces-verbal de predare/document constator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale/recomandări/orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea produselor. Pentru conversia altor monede în RON, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2017, 2018 si 2019. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoțite de traduceri autorizate în limba româna. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere se va depune odata cu DUAE, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarat castigator. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului, urmand ca documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori care probeaza îndeplinirea cerintei sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul declarat castigator. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament;

2. Se va completa DUAE de către operatorii economici si se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare, iar documentele justificative ale subcontractantului/subcontractantilor care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarat câștigător.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Note:

(a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade;

(b) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei;

(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare si va fi desemnata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG 395/2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta 45/2018. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020