Leveringen - 576964-2020

01/12/2020    S234

Finland-Turku: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 234-576964

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0828255-9
Postadres: Kiinamyllynkatu 4—8
Plaats: Turku
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI_20520
Land: Finland
E-mail: kulutustavarahankinnat@tyks.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vsshp.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Satakunnan sairaanhoitopiiri
Nationaal identificatienummer: 0825915-6
Plaats: Pori
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@satasairaala.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.satshp.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vaasan sairaanhoitopiiri
Nationaal identificatienummer: 0349388-3
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: hankinnat@vshp.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaasankeskussairaala.fi
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=323637&tpk=15a4d71d-355f-4832-a2c6-f6947915f4e8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=323637&tpk=15a4d71d-355f-4832-a2c6-f6947915f4e8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Anestesiatarvikkeet 1 (009)

Referentienummer: TP22/20EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohde:

Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut anestesiatarvikkeet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla.

Hankintayksikkö:

Hankinnan kilpailuttaa ja hankintapäätöksen ja -sopimuksen tekee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankinnassa ovat mukana liitteessä 1 luetellut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen hankintayksiköt.

Sopimuskausi

Hankintasopimus on voimassa 48 kuukautta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ilman erillistä ilmoitusta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.5.2021.

Katso tarkemmin kohta: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus.

Katso tarkemmin myös kohta: Hankinnan taustaa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A-nimikkeet

Perceel nr.: A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta sopimuskaudella.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimuskausi on voimassa 48 kuukautta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ilman erillistä ilmoitusta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimuskausi on voimassa 48 kuukautta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ilman erillistä ilmoitusta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B-nimikkeet

Perceel nr.: B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen B-nimikkeiden hankinta sopimuskaudella.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimuskausi on voimassa 48 kuukautta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ilman erillistä ilmoitusta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimuskausi on voimassa 48 kuukautta määräaikaisena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ilman erillistä ilmoitusta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020