Leveringen - 576967-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Kantoormeubilair

2020/S 234-576967

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowy Instytut Medyczny
Postadres: ul. Szaserów 128
Plaats: Warszawa 44
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-141
Land: Polen
Contactpersoon: Łukasz Sobczuk
E-mail: lsobczuk@wim.mil.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wim.mil.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.wim.mil.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa mebli biurowych i wyposażenia do Wojskowego Instytutu Medycznego.

Referentienummer: P/272/2020/SZ/WIM - 119/ZP/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meble biurowe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie ze stali

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
39290000 Diverse meubilering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
39290000 Diverse meubilering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020