Leveringen - 576987-2020

01/12/2020    S234

Italië-Modugno: Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

2020/S 234-576987

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regione Puglia, sezione Protezione civile
Postadres: via delle Magnolie 6/8
Plaats: Modugno
NUTS-code: ITF47 Bari
Land: Italië
E-mail: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
Telefoon: +39 0805401501
Fax: +39 0805372310
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.regione.puglia.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.regione.puglia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.empulia.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CIG: 8498723814 — Accordo quadro per la fornitura di attrezzature e mezzi occorrenti per le operazioni di accoglienza e soccorso alla popolazione in scenari di crisi e/o emergenza

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221000 Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro biennale per la fornitura, con ordinativi e consegne, di attrezzature e mezzi occorrenti per le operazioni di accoglienza e soccorso alla popolazione in scenari di crisi e/o emergenza. La stima complessiva dell’accordo quadro è di 2 412 000,00 EUR IVA esclusa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF4 Puglia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro biennale per la fornitura, con ordinativi e consegne, di attrezzature e mezzi occorrenti per le operazioni di accoglienza e soccorso alla popolazione in scenari di crisi e/o emergenza.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Durata del contratto quadro due anni con facoltà di esercitare un’opzione per forniture complementari ex art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei 36 mesi successivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.regione.puglia.it

P.O. «Gestione colonna mobile regionale logistica e magazzini» — Dott. Gennaro Ciliberti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Puglia
Plaats: Bari
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020