Leveringen - 576992-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Yvoire: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2020/S 234-576992

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune d'Yvoire
Nationaal identificatienummer: 21740315300018
Postadres: Mairie, 3 place de la Mairie
Plaats: Yvoire
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74140
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@yvoire.fr
Telefoon: +33 450728036
Fax: +33 450729161
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mp74.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.mp74.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.mp74.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.mp74.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lot nº 1: automates de paiement et contrôle d'accès des parkings

Referentienummer: mar-2020-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

L'objet du marché est le renouvellement des équipements des parkings d'Yvoire en Haute-Savoie (74).

Les prestations comprendront:

— la fourniture des équipements (et des éléments de pose) suivant le descriptif;

— la mise en place, la pose et le raccordement de ces équipements;

— la formation technique et exploitation des opérateurs;

— une garantie de deux ans incluant une maintenance préventive avec deux visites annuelles minimum et curative forfaitaire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
98351100 Diensten voor parkeerruimte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Voornaamste plaats van uitvoering:

3 place de la Mairie, 74140 Yvoire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'objet du marché est le renouvellement des équipements des parkings d'Yvoire en Haute-Savoie (74).

Les prestations comprendront:

— la fourniture des équipements (et des éléments de pose) suivant le descriptif;

— la mise en place, la pose et le raccordement de ces équipements;

— la formation technique et exploitation des opérateurs;

— une garantie de deux ans incluant une maintenance préventive avec deux visites annuelles minimum et curative forfaitaire.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/01/2021
Einde: 12/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager les candidats.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Nombre de techniciens dédié au service après-vente.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 08:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mp74.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020