Leveringen - 576995-2020

Submission deadline has been amended by:  11426-2021
01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Software en informatiesystemen

2020/S 234-576995

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Department of Education
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Operations
E-mail: support@ogp.gov.ie
Telefoon: +353 761008000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ogp.gov.ie/
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178916&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178916&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Request for Information — Financial Management Solution for the Department of Education’s ESBS and ETBs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

It is planned to replace the current financial management systems in use in the 16 Education and Training Boards (ETBs) in Ireland with a fully hosted and managed financial management solution delivered using Software as a Service in a shared services environment.

The Department of Education has established a multi-function shared service centre Education Shared Business Services centre (ESBS) in Dublin 15. A team is being mobilised in the ESBS to deliver ETB Finance Shared Services. To facilitate the finance shared service in delivering on its objectives, the services required comprise of the design, configuration, implementation and ongoing maintenance and support of a solution for the processing of financial management and related activities for all ETBs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48217000 Transactionele verwerkingssoftware
48430000 Software voor inventarismanagement
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
48441000 Software voor financiële analyse
48442000 Software voor financiële systemen
48443000 Boekhoudsoftware
48444000 Boekhoudsysteem
48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning)
48482000 Business-intelligence software
48490000 Aankoopsoftware
48517000 IT-software
48800000 Informatiesystemen en servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

It is planned to replace the current financial management systems in use in the 16 Education and Training Boards (ETBs) in Ireland with a fully hosted and managed financial management solution delivered using Software as a Service in a shared services environment.

The Department of Education has established a multi-function shared service centre education shared business services centre (ESBS) in Dublin 15. A team is being mobilised in the ESBS to deliver ETB Finance Shared Services. To facilitate the finance shared service in delivering on its objectives, the services required comprise of the design, configuration, implementation and ongoing maintenance and support of a solution for the processing of financial management and related activities for all ETBs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 27/11/2020
Einde: 14/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This is a Request for Information only. This is not a call for competition.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #180942).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #180942).

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #180942).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #180942).

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #180942).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #180942).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This is a request for information only. It is not a call for competition.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of Ireland
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult your own legal advisors.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020