Leveringen - 577040-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Târgu Mureș: Patiëntenbewakingssysteem

2020/S 234-577040

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4323209
Postadres: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540136
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alexandru Perghel
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalmures.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108297
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare sistem de monitorizare a pacienților

Referentienummer: 4323209/2020/29486/24.11.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare Sistem de monitorizare a pacientilor.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 552 620.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, judet Mures, localitate: Targu Mures.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1. Set monitorizare presiune invaziva compatibil cu modulul de presiune invaziva si cu monitorul din dotare: cant. min. CS 150; cant. max. CS 450; cant. min. AC 350; cant. max. AC 7 200;

1.2. Cablu de presiune invaziva compatibil cu monitorul din dotare: cant. min. CS 4; cant. max. CS 10; cant. min. AC 6; cant. max. AC 120;

1.3. Cateter cu trei cai pentru monitorizare oximetria venoasa centrala si SvO2 compatibil cu modulul de SvO2 pentru monitorul din dotare: cant. min. CS 6; cant. max. CS 20; cant. min. AC 15; cant. max. AC 240;

1.4. Adaptor CO2 pentru căi respiratorii pentru adulți/copii compatibil cu modulul de capnografie mainstream pentru monitorul din dotare: cant. min. CS 20; cant. max. CS 60; cant. min. AC 40; cant. max. AC 720;

1.5. Senzor CO2 mainstream, reutilizabil, compatibil cu modulul de capnografie pentru monitorul din dotare: cant. min. CS 2; cant. max. CS 5; cant. min. AC 3; cant. max. AC 60;

1.6. Set linii de capnografie pentru pacienti intubati, umidificati: cant. min. CS 2; cant. max. CS 4; cant. min. AC 3; cant. max. AC 48;

1.7. Set linii de capnografie pentru pacienti intubati: cant. min. CS 2; cant. max. CS 4; cant. min. AC 3; cant. max. AC 48;

1.8. Set linii de capnografie pentru pacienti neintubati: cant. min. CS 2; cant. max. CS 4; cant. min. AC 3; cant. max. AC 48;

1.9. Trunchi EEG patru canale compatibil cu modulul EEG pentru monitorul din dotare: cant. min. CS 2; cant. max. CS 5; cant. min. AC 3; cant. max. AC 60;

1.10. Set cablu EEG cu 9 electrozi compatibil cu trunchiul EEG: cant. min. CS 3; cant. max. CS 10; cant. min. AC 6; cant. max. AC 120;

1.11. Senzor temperatura rectal reutilizabil pentru monitorizare continua compatibil cu monitoarele din dotare: cant. min. CS 20; cant. max. CS 65; cant. min. AC 45; cant. max. AC 780;

1.12. Cablu senzor de temperatura cutanat compatibil cu monitoarele din dotare: cant. min. CS 20; cant. max. CS 60; cant. min. AC 45; cant. max. AC 780;

1.13. Senzor temperatura rectal de UF pentru monitorizare continua compatibil cu monitoarele din dotare: cant. min. CS 8; cant. max. CS 25; cant. min. AC 16; cant. max. AC 300;

1.14. Senzor temperatura cutanat: cant. min. CS 2; cant. max. CS 5; cant. min. AC 4; cant. max. AC 60;

1.15. Trunchi cablu ECG trei fire compatibil cu monitoarele din dotare: cant. min. CS 8; cant. max. CS 25; cant. min. AC 16; cant. max. AC 300;

1.16. Cablu ECG trei fire: cant. min. CS 25; cant. max. CS 70; cant. min. AC 50; cant. max. AC 900;

1.17. Trunchi cablu ECG cinci fire compatibil cu monitoarele din dotare: cant. min. CS 8; cant. max. CS 25; cant. min. AC 16; cant. max. AC 300;

1.18. Cablu ECG cinci fire: cant. min. CS 25; cant. max. CS 70; cant. min. AC 50; cant. max. AC 900;

1.19. Senzor SpO2 tip clip: cant. min. CS 20; cant. max. CS 60; cant. min. AC 45; cant. max. AC 780;

1.20. Cablu adaptor pentru senzori SpO2: cant. min. CS 20; cant. max. CS 60; cant. min. AC 45; cant. max. AC 780;

1.21. Senzor SPO2 de UF pentru neo/infant/adult: cant. min. CS 8; cant. max. CS 25; cant. min. AC 16; cant. max. AC 300;

1.22. Furtun conectare manseta NIBP compatibil cu monitoarele din dotare: cant. min. CS 20; cant. max. CS 60; cant. min. AC 45; cant. max. AC 780;

1.23. Manseta NIBP reutilizabila adult mediu: cant. min. CS 15; cant. max. CS 50; cant. min. AC 30; cant. max. AC 600;

1.24. Manseta NIBP reutilizabila adult mic: cant. min. CS 15; cant. max. CS 50; cant. min. AC 30; cant. max. AC 600;

1.25. Manseta NIBP reutilizabila adult XL: cant. min. CS 15; cant. max. CS 50; cant. min. AC 30; cant. max. AC 600;

1.26. Manseta NIBP de UF adult: cant. min. CS 15; cant. max. CS 50; cant. min. AC 30; cant. max. AC 600;

1.27. Manseta NIBP de UF adult mic: cant. min. CS 15; cant. max. CS 50; cant. min. AC 30; cant. max. AC 600;

1.28. Manseta NIBP de UF adult XL: cant. min. CS 15; cant. max. CS 50; cant. min. AC 30; cant. max. AC 600;

1.29. Suport adeziv pentru senzorul de oximetrie cerebrala si regionala compatibil cu sistemul din dotare: cant. min. CS 30; cant. max. CS 80; cant. min. AC 65; cant. max. AC 1 200;

1.30. Suport adeziv pentru senzorul de oximetrie venoasa compatibil cu sistemul din dotare: cant. min. CS 30; cant. max. CS 80; cant. min. AC 65; cant. max. AC 1 200;

Valoarea celui mai mare CS este de 595 485,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

3. Neincadrarea in prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE;

5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Puiac Ion Claudiu – manager;

— ec. Craciun Ioan Florin – director financiar-contabil;

— Bobric Gabriel – consilier juridic;

— ec. Perghel Alexandru – sef Birou achizitii publice;

— prof. dr. Copotoiu Sanda-Maria – sef Sectie clinica ATI;

— Stoica Ioana Monica – Birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6. Certificat de atestare fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

7. Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Nota: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016.

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref. cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale (30 de zile) la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru persoane juridice straine:

— documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna;

— daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri medie anuala. Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care acopera activitatea din cel mult ultimii trei ani (2017-2019).

Eventuele minimumeisen:

Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care acopera activitatea din cel mult ultimii trei ani (2017-2019), de cel putin pentru lotul 1 – 595 485,00 RON.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani raportati la termenul-limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se întelege sistem de monitorizare a pacientilor.

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se întelege sistem de monitorizare a pacientilor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios
Postadres: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540136
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020