Leveringen - 577088-2020

01/12/2020    S234

Polen-Gdansk: Controle- en testapparatuur

2020/S 234-577088

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Gdański
Postadres: ul. Jana Bażyńskiego 8
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-309
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Wróblewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 109, I piętro
E-mail: barbara.wroblewska@ug.edu.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ug.edu.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ug.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa bioreaktora skali półtechnicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Referentienummer: J711.291.1.132.2020.BW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38500000 Controle- en testapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bioreaktora skali półtechnicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. C129.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

5. Zamówienie obejmuje: transport, wniesienie sprzętu, montaż, instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dwudniowe szkolenie dla minimum 4 osób Zamawiającego z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu wraz z przeprowadzeniem procesu fermentacji.

6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SIWZ na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, POLSKA, pok. C129.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rozdz. II SIWZ:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie – art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (

(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

Rozdz. III SIWZ:

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bioreaktora skali półtechnicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zwanych dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. C129.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamówienie obejmuje: transport, wniesienie sprzętu, montaż, instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dwudniowe szkolenie dla minimum 4 osób Zamawiającego z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu wraz z przeprowadzeniem procesu fermentacji.

Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SIWZ na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że zamówienie będzie finansowane z dotacji NCBiR, tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”, nr umowy: Techmatstrateg2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania: 1.

Rozdz. IV SIWZ:

Termin realizacji zamówienia: do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Rozdz. VII SIWZ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametr techniczny 1 – wyposażenie sprzętu w dodatkowe urządzenie przytrzymujące silnik na czas mycia zbiornika, wbudowane w stelaż ramy, wraz manualnym urządzeniem do podnoszenia pokrywy zbiornika w celu czyszczenia jego wnętrza / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametr techniczny 2 – wyposażenie sprzętu w filtr sterylny gazów wylotowych (0.2 μm) w obudowie ze stali nierdzewnej / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamawiający informuje, że zamówienie będzie finansowane z dotacji NCBiR, tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”, nr umowy: Techmatstrateg2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania: 1.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Rozdz. V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

Rozdz. VII SIWZ:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9 SIWZ.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia JEDZ mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia,

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć osobne oświadczenie JEDZ, odrębnie dla każdego z podwykonawców.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podwykonawców muszą mieć wyłącznie formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio podmiotów składających ofertę wspólnie lub podwykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej danego podmiotu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Rozdz. V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

c. d. Sekcji III.1.1.:

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 6 ustawy oraz pkt 16 ppkt 4 rozdz. VII SIWZ,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek

Na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, załącznik nr 4 A do SIWZ,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, załącznik nr 4 B do SIWZ,

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, załącznik nr 4 C do SIWZ,

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, załącznik nr 4 D do SIWZ,

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), załącznik nr 4 E do SIWZ,

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz

Z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) - 10) składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnienie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ (dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp.) – w formie określonej w pkt 7 rozdz. VII SIWZ.

UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia konkretne cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają wspólnie dokument, o którym mowa w pkt 3 rozdz. VII SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1) - 9) i pkt 3 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem w pkt 11 rozdz. VII SIWZ).

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 rozdz. VII SIWZ:

a) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Rozdz. V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

c.d. Sekcji III.1.1):

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) lit. a) stosuje się.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy.

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 7 SIWZ.

6. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2 - 4 rozdz. VII SIWZ, muszą być składane w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 7 rozdz. VII SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) lub w elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.) - zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione.

Eventuele minimumeisen:

Rozdz. VI SIWZ:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku

Lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802, 2089 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326.),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a) Zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy;

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5),

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa:

1) w pkt 1 ppkt 5) - 7) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

2) w pkt 1 ppkt 2) i 4) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa zał. 5 do SIWZ - projekt umowy.

Do czasu przekazania sprzętu, tj. protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

Podstawą przyjęcia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 projektu umowy, podpisany przez strony bez zastrzeżeń, po odbiorze sprzętu zgodnie z § 1 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP 584-020-32-39.

Oryginał faktury Wykonawca przesyła do przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do realizacji umowy, wymienionego w § 6 ust. 8 projektu umowy na adres wskazany w § 6 ust. 1 projektu umowy. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ informacje, o których mowa w pkt 7 rozdz. XII SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy.

2. Zamawiający:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4) nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5) nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

6) nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

7) nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8) nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

9) informuje, że Wykonawca może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

10) wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN).

Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.

2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.

Z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr J711.291.1.132.2020.BW.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

4. Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1 SIWZ).

Szczegóły dotyczące podwykonawców zawarte są w rozdz. XVIII SIWZ.

Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert opisany jest w rozdz. XI SIWZ, opis sposobu obliczenia ceny w rozdz. XIII SIWZ.

Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania – rozdz. XV SIWZ.

Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego – rozdz. XVI SIWZ,

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – rozdz. VIII SIWZ.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w pkt 13 rozdz XX SIWZ.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach opisanych w art.93 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020