Leveringen - 577093-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Banská Bystrica: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 234-577093

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Nationaal identificatienummer: 00165549
Postadres: Námestie L. Svobodu 1
Plaats: Banská Bystrica
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 975 17
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Michal Bošeľa
E-mail: mbosela@nspbb.sk
Telefoon: +421 484413240
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fnspfdr.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427671
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8461/summary
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ožarovač krvi v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb

Referentienummer: FNsP FDR/RVO/812/2020/33482
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten - LA16
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ožarovač krvi v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky bude slúžiť na ožarovanie krvi a krvných derivátov pre imunosuprimovaných pacientov. Ožarovač krvi nahradí súčasný kobaltový ožarovač krvi, ktorý bude v súvislosti s inštaláciou nového lineárneho urýchľovača demontovaný a odstránený.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 447 361.16 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51410000 Installatie van medische uitrusting
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032 Banskobystrický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; Onkologická klinika SZU

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ožarovač krvi v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky bude slúžiť na ožarovanie krvi a krvných derivátov pre imunosuprimovaných pacientov. Ožarovač krvi nahradí súčasný kobaltový ožarovač krvi, ktorý bude v súvislosti s inštaláciou nového lineárneho urýchľovača demontovaný a odstránený.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) platné od 1. decembra 2019.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nepožadujú sa

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 ZoVO:

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy, komplexný autorizovaný záručný servis.

Eventuele minimumeisen:

Minimálne požiadavky na údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

— uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu (oprávnenie) osoby alebo osôb (servisného technika/servisných technikov), ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy a komplexný autorizovaný záručný servis a predloží doklad o odbornej kvalifikácii - osvedčenie/certifikát o odbornom zaškolení servisného technika/ov na inštaláciu, komplexný autorizovaný záručný servis a údržbu ponúkaného zariadenia vydaný výrobcom zariadenia alebo autorizovaným zástupcom výrobcu, tak aby bol predpoklad zabezpečenia odbornej inštalácie, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy, prevádzkovania a servisu obstarávaného predmetu zákazky,

— uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu (oprávnenie) osoby alebo osôb, ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za elektrickú revíziu zariadenia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Podrobné informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1)Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com

2) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať zákazku v systéme Josephine, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

3)Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku vo výške: 13 000,00 EUR (slovom: trinásťtisíc EUR).

Podrobnejšie informácie o zábezpeke sú v súťažných podkladoch.

4) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO, podrobnejšie v súťažných podkladoch.

5)Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí ísť o osoby, ktoré reálne danými zdrojmi disponujú. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Iné osoby musia poskytovať kapacity priamo uchádzačovi, resp. záujemcovi a teda sa nemôžu spoliehať na kapacity iných subjektov v rade za sebou, t. zn. že nie je možné, aby došlo k poskytnutiu kapacít cez reťaz iných (tretích) osôb.

6)Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

7) Predmetné obstarávanie má atribúty zeleného verejného obstarávania, nie je obstaraním inovácií, nezameriava sa na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020