Leveringen - 577108-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Sorteerkastjes

2020/S 234-577108

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialna direktsiya na Natsionalna agentsiya za prihodite — Veliko Tarnovo
Nationaal identificatienummer: 1310631880291
Postadres: pl. „Tsentar“ No. 2
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Vanya Parcheva
E-mail: v.parcheva@ro04.nra.bg
Telefoon: +359 62617246
Fax: +359 62625987
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nap.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/2425
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/88777
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/88777
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на метални стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП — Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39135100 Sorteerkastjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка, разтоварване и монтаж на 330 бр. метални стелажи, предназначени за съхраняване на архивни документи на хартиен носител (папки дело, архивни кутии и класьори А4), в административните сгради на ТД на НАП — Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен. Всички дейности по изпълнението на поръчката ще се извършват по писмена заявка, направена от главния координатор по договора, в сградата на съответната дирекция/офис на НАП.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
NUTS-code: BG322 Габрово
NUTS-code: BG315 Ловеч
NUTS-code: BG312 Монтана
NUTS-code: BG314 Плевен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2

Гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“, източна промишлена зона

Гр. Габрово, ул. „Радецка“ № 11

Гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 24

Гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43, ул. „Стара планина“ № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка, разтоварване и монтаж на 330 бр. метални стелажи, предназначени за съхраняване на архивни документи на хартиен носител (папки дело, архивни кутии и класьори А4), в административните сгради на ТД на НАП — Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен. Стелажните модули следва да са с размер (широчина, дълбочина, височина) 900/300/2000 мм и брой рафтове за всички модули — 6 рафта.

Всички дейности по изпълнението на поръчката ще се извършват по писмена заявка, направена от главния координатор по договора, в сградата на съответната дирекция/офис на НАП. За приемане на извършените дейности се подписва двустранен приемно-предавателен протокол.

Посоченото количество стелажи е прогнозно, като в срока на действие на договора възложителят има право да заявява повече или по-малко от прогнозния брой в рамките на максимално допустимата стойност на поръчката. Възложителят не дължи неустойка, в случай че не усвои в пълен размер максимално допустимата стойност по договора.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът трябва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 години от датата на подаване на офертата. Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка възложителят приема изпълнението на дейности по доставка и монтаж на метални стелажи.

За доказване наличието на изискуемия от възложителя опит за изпълнение на поръчката участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с предмет, идентичен или сходен на предмета на настоящата поръчка. Участниците декларират изпълнени доставки, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите им. Списъкът се попълва в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Възложителят може по всяко време да изисква от участниците документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация по отношение на критериите за подбор съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора актуални документите, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и доказващи съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 63 от ЗОП.

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 години от датата на подаване на офертата. Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка възложителят приема изпълнението на дейности по доставка и монтаж на метални стелажи.

Забележка: „Изпълнена“ е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период независимо от датата на възлагането ѝ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на §2 от ЗМИП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020