Leveringen - 577128-2020

01/12/2020    S234

Italië-Milaan: Biomedische uitrusting

2020/S 234-577128

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fondazione I.R.C.C.S. Istituto neurologico Carlo Besta
Nationaal identificatienummer: 01668320151
Postadres: via Celoria 11
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20133
Land: Italië
Contactpersoon: Provveditore
E-mail: provveditorato@istituto-besta.it
Telefoon: +39 0223942323
Fax: +39 0223942528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.istituto-besta.it
Adres van het kopersprofiel: www.istituto-besta.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.sintel.regione.lombardia.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l’acquisto di un sistema di cromatografia liquida con spettrometro di massa (LC-MS/MS) per la SSD biochimica specialistica neurologica e neurofarmacologica

Referentienummer: 558/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38434540 Biomedische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per l’acquisto di un sistema di cromatografia liquida con spettrometro di massa (LC-MS/MS) per la SSD biochimica specialistica neurologica e neurofarmacologica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 224 590.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434540 Biomedische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C Milano
Voornaamste plaats van uitvoering:

Via Celoria 11, Milano.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta per l’acquisto di un sistema di cromatografia liquida con spettrometro di massa (LC-MS/MS) per la SSD biochimica specialistica neurologica e neurofarmacologica

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 224 590.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Come da atti di gara.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Via Clericetti 2, MI ed in modalità telematica.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Modalità telematica.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lombardia
Plaats: Milano
Postcode: 20100
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UOC affari generali e legali
Postadres: via Clericetti 2
Plaats: Milano
Postcode: 20133
Land: Italië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: UOC affari generali e legali
Postadres: via Clericetti 2
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020