Leveringen - 577154-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Papieren producten voor sanitair gebruik

2020/S 234-577154

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Nationaal identificatienummer: 4221160
Postadres: Str. Victoriei nr. 19
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030023
Land: Roemenië
Contactpersoon: Andreea Neagu
E-mail: andreea.neagu@b.politiaromana.ro
Telefoon: +40 213112021
Fax: +40 213136161
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://b.politiaromana.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108317
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Măști de protecție

Referentienummer: 4221160/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33771000 Papieren producten voor sanitair gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare „Măști de protecție de uz medical tip II R” prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 18 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din documentaţia de atribuire, caietul de sarcini și specificația tehnică – Anexa 1 la acesta.

Estimări ale cantității minime şi maxime care vor face obiectul:

— acordului-cadru: minimum 500 000 bucăți-maximum 6 000 000 bucăți;

— unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minimum 5 000 bucăți-maximum 1 000 000 bucăți.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru pe o perioadă de 18 luni: 3 000 000 RON fără TVA.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 500 000 RON pentru o cantitate de 1 000 000 bucăți.

Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de șapte zile până la data de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a cincea zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, conform art. I , pct. 16 alin. (1) din OUG nr. 45 din 24.5.2018.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Valeriu Braniște nr. 9, sector 3, București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare „Măști de protecție de uz medical tip II R” prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 18 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din documentaţia de atribuire, caietul de sarcini și specificația tehnică – Anexa 1 la acesta.

Estimări ale cantității minime şi maxime care vor face obiectul:

— acordului-cadru: minimum 500 000 bucăți-maximum 6 000 000 bucăți;

— unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minimum 5 000 bucăți-maximum 1 000 000 bucăți.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru pe o perioadă de 18 luni: 3 000 000 RON fără TVA.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 500 000 RON pentru o cantitate de 1 000 000 bucăți.

Cuantumul garanţiei pentru participare – 5 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeană, în SICAP pe adresa URL: sicap-prod.e-licitatie.ro).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după cum urmează:

1. certificate constatatoare (respectiv: certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice și Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării și cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse.

Cerintele referitoare la obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată, de genul eșalonarilor sau compensațiilor, aprobate de către organele competente în domeniu;

2. dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când se încadreaza în prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Va fi acceptat ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă;

3. declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formular 1 din secțiunea „Formulare”. Această declarație se va prezenta odată cu DUAE;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Precizări:

(a) In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar;

(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

(c) În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

(d) În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba română.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: conducerea unităţii:

— director general Bogdan Berechet;

— director general adjunct Ionuț Dragomir;

— contabil şef Diță Ionel Emilian.

Persoanele care semnează documente emise în legatură sau pentru procedura de atribuire:

— Costin Cicic, șef Serviciul de logistică;

— Enache Aura, Grigoroiu Ana-Maria, Serviciul juridic;

— Mihai Dorina, Neagu Andreea, Marcu Ancuța-Daniela, Gruescu Georges-Viorel, Călinescu Liviu-Adrian, Deaconu Adrian, Biroul achiziţii publice și planificare logistică;

— Zambalic Ștefan, Biroul tehnic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana, în SICAP pe adresa URL: sicap-prod.e-licitatie.ro). In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acesta va prezenta documentul justificativ, astfel:

1. certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sau in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat;

2. persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Informaţii privind terțul susținător/subcontractanţii – dacă este cazul.

Eventuele minimumeisen:

Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. În cazul în care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare imbunatatite;

2. La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor incarca DUAE – Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat în SICAP pe adresa URL: sicap-prod.e-licitatie.ro urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

3. Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act emis de autoritatea contractantă care este considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul juridic
Postadres: Calea Victoriei nr. 19, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030023
Land: Roemenië
E-mail: politiacapitalei@b.politiaromana.ro
Telefoon: +40 213136161
Fax: +40 213136161
Internetadres: www.politiaromana.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020