Leveringen - 577158-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Grafische tabletten

2020/S 234-577158

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Nationaal identificatienummer: 4420465
Postadres: Str. Dudeşti nr. 191
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031084
Land: Roemenië
Contactpersoon: Robert Sorin Negoiță
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefoon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.primarie3.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108378
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare de tablete grafice pentru cadrele didactice

Referentienummer: 4420465_2020_PAAPD1153902
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237450 Grafische tabletten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea unui numar de 1 500 bucati tablete grafice pentru cadrele didactice.

Autoritatea contractanta organizeaza procedura de achizitie in vederea desfasurarii in conditii optime a procesului educational on-line, prin dotarea unitatilor de invatamant din sectorul 3 cu tablete grafice pentru cadrele didactice in conditiile evolutiei situatiei epidemiologice nationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a sasea zi inaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 218 105.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sectorul 3 al municipiului Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractanta realizeaza aceasta procedura de atribuire a contractului de furnizare tablete grafice pentru cadrele didactice necesare sustinerii online a procesului de predare-invatare-evaluare in unitatile de invatamant din sectorul 3 in conditiile evolutiei situatiei epidemiologice nationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Cel mai mic contract subsecvent: cantitate 5 buc., valoare estimata 4 060,35 RON fără TVA.

Cel mai mare contract subsecvent: cantitate 50 buc., valoare estimata 40 603,50 RON fără TVA.

Minim acord-cadru: cantitate 55 buc., valoare estimata 44 663,85 RON fără TVA.

Maxim acord-cadru: cantitate 1 500 buc., valoare estimata 1 218 105,00 RON fără TVA.

Sectorul 3 al municipiului Bucuresti va incheia maximum 30 de contracte subsecvente pe an pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Ofertantii clasati pe primele trei locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

1. certificate constatatoare fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – taxe si impozite locale, buget de Stat – ANAF etc.) cu informatii valabile la data solicitarii de catre autoritatea contractanta, pentru:

— sediul social;

— sedii secundare;

— puncte de lucru;

2. cazierul judiciar asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, pentru:

— operatorul economic;

— membrii organului de administrare;

— membrii de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic;

— si in cazul in care exista, a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control (auditori, cenzori) în cadrul acestuia;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz [declarație pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la informațiile solicitate conform art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016].

Prezentarea de către toți ofertanții (inclusiv pentru asociați, subcontractanți, terți susținători) a declarației conform art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 odată cu depunerea DUAE. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

— Robert Sorin Negoita – primar;

— Marius Mihaita – secretar general;

— Roxana Mariana Cirstea – director executiv;

— Georgiana Liliana Predila – sef Serviciu;

— Georgeta Visan – sef serviciu;

— Roxana Alexandra Parvan – consilier juridic;

— Robert Alexandru Galatanu – consilier juridic;

— Aurelia Cocias – consilier juridic;

— Ana Maria Diana Varzaru – consilier juridic;

— Loredana Diaconu – consilier juridic;

— Irina Valentina Vasile – consilier juridic;

— Octavian Ghetu – director executiv;

— Camelia Dana Gavrila – referent;

— Mirela Claudia Aldea – expert;

— Raluca Ivonne Stan – expert;

— Gheorghe Serban – sef birou;

— Maria Cristina Serban – expert;

— Razvan Parvu – sef birou;

— Irina Gina Soroceanu – director executiv;

— Coralia Georgiana Filip – sef serviciu;

— Maria Draghici – sef serviciu;

— Olimpia Vasilica Stanca – consilier achizitii publice;

— Emilia Carabulea – consilier achizitii publice;

— Constanța Ilie – consilier achizitii publice;

— Nicoleta Placinte – consilier achizitii publice;

— Marian Silviu Chivu – consilier achizitii publice;

— Andrei Visan Militaru – consilier achizitii publice;

— Daniela Dinuti – expert;

— Rodica Popa – consilier achizitii publice;

— Stefania Iacob – expert;

— Maria-Silvia Popescu – expert;

— Cristina Tanase – consilier achizitii publice;

— Violeta Ancuta Netea – consilier achizitii publice;

— Monica Stefanoiu – consilier achizitii publice;

— Larisa Anca Coanda – expert;

— Marius Constantin Popescu – sef serviciu;

— Dan Vasile – expert;

— Dede Tanase – expert;

— Andra Serban – expert asistent;

— Catalin Ionut Tudor – referent asistent;

— Iustinian Patriciu Stoian – expert asistent;

— Valentin Daniel Toma – referent asistent;

— Remus Octavian Paraschiv-Uta – referent asistent.

Nedepunerea DUAE-urilor odată cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant, terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune odată cu DUAE angajamentul ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare, acordul de asociere (împreună cu documente anexe dacă este cazul) din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, după caz. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic; completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Ofertantii trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta (vor depune certificatul constatator emis de ONRC sau echivalent) din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, pentru confirmarea ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se va urmari corespondenta dintre capacitatea de exercitare profesionala si toate activitatile din obiectul acordului-cadru. Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare si prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu ofertantii clasati pe primele trei locuri, in ordinea valorilor ofertate. În cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locurile superioare. In cazul in care din motive tehnice, exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP, nu este posibila transmiterea in forma electronica, prin intermediul SICAP, documentele respective se trimit AC pe adresa de e-mail relatiipublice@primarie3.ro

Atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor). Va informam ca pentru toate punctele de lucru care se regasesc in Certificatul Constatator al fiecarui operator economic, la momentul declararii ofertei ca fiind castigatoare, se vor solicita documentele doveditoare la nivel DUAE, astfel operatorii economici vor lua in considerare depunerea certificatelor constatatoare fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – taxe si impozite locate, buget de stat – ANAF etc.) pentru fiecare punct de lucru si sediu secundar. Mai mult, se va lua in considerare ca se vor depune certificate de cazier judiciar pentru operatorul economic; membrii organului de administrare; membrii de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si in cazul in care exista, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control (auditori, cenzori) in cadrul acestuia. Mentionam ca perioada de evaluare a ofertelor este de 60 de zile lucratoare, stabilita conform art. 214 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu posibilitatea de prelungire pe baza unui document justificator.

Achizitia se realizeaza pentru 44 de unitati de invatamant din sectorul 3 al municipiului Bucuresti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020