Leveringen - 577164-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Valencia: Voertuigen met vierwielaandrijving

2020/S 234-577164

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de Divalterra, S. A.
Nationaal identificatienummer: A96029483
Postadres: C/ Avellana, 14, 1.º
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46003
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Divalterra, S. A.
E-mail: raul.penyalver@divalterra.es
Telefoon: +34 963887213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.divalterra.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=anPMI8gRvxgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=03C8ZzPGehqiEJrVRqloyA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=anPMI8gRvxgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de veintitrés vehículos para los Servicios de Brigadas Forestales, de Información Territorial, de Comunicación y de Desarrollo Local, en modalidad de arrendamiento con mantenimiento.

Referentienummer: 424-BBFF-2019 (1)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de veintitrés vehículos para los Servicios de Brigadas Forestales, de Información Territorial, de Comunicación y de Desarrollo Local, en modalidad de arrendamiento con mantenimiento.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 990 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Quince todoterrenos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Quince todoterrenos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Equipamiento de airbag en cabeza, todoterreno / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Equipamiento de airbag en rodilla del conductor, todoterreno / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Incorporación equipamiento de integración móvil, todoterreno / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Incremento altura libre del suelo, todoterreno / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Incremento de potencia, todoterreno / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Incremento de volumen de maletero, todoterreno / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Reducción de emisiones Co2, todoterreno / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Reducción de consumo, todoterreno / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio anual: quince vehículos, todoterreno / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 576 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga por un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seis SUV 4x4

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seis SUV 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Equipamiento de airbag en cabeza, SUV 4x4 / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Equipamiento de airbag en rodilla del conductor, SUV 4x4 / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Incorporación equipamiento de integración móvil, SUV 4x4 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Incremento altura libre del suelo, SUV 4x4 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Incremento de potencia, SUV 4x4 / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Incremento de volumen de maletero, SUV 4x4 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Reducción de emisiones Co2, SUV 4x4 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Reducción de consumo, SUV 4x4 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio anual: seis vehículos, SUV 4x4 / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga por un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dos furgonetas

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dos furgonetas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Incorporación equipamiento de integración móvil, furgoneta / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Incremento de potencia, furgoneta / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Incremento en peso de carga, furgonetas / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Incremento número de puertas / Weging: 2.5
Kostencriterium - Naam: Incremento de volumen de carga, furgoneta / Weging: 7.5
Kostencriterium - Naam: Reducción de emisiones Co2, furgoneta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Reducción de consumo, furgoneta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio anual: dos furgonetas / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga por un año.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Telemática.

Datos de dirección:

— calle:

— código postal:

— población:

— país:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: al acto privado es un evento al que solo podrán acceder los miembros de la mesa de contratación. No será de acceso público para los licitadores o terceros.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenidad General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenidad General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020