Leveringen - 577174-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Diagnostische agentia

2020/S 234-577174

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Thomayerova nemocnice
Nationaal identificatienummer: 00064190
Postadres: Vídeňská 800
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 140 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Pavla Klimánková
E-mail: pavla.klimankova@ftn.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ftn.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky ZP-IVD- souprav pro expresní molekulární diagnostiku respiračních patogenů včetně zapůjčení přístrojového vybavení - opakovaná VZ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000 Diagnostische agentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu pro zajištění expresní molekulární diagnostiky respiračních patogenů. Nedílnou součástí zakázky součásti předmětu plnění je bezplatná zápůjčka přístroje (nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 300 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4-Krč

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu pro zajištění expresní molekulární diagnostiky respiračních patogenů. Nedílnou součástí zakázky součásti předmětu plnění je bezplatná zápůjčka přístroje (nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 300 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

§ 77 ZZVZ

1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2. Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Způsob prokázání splnění profesní způsobilosti:

Ad 1.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Ad 2.

Oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu živnosti: „Zprostředkování obchodu“

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. seznam významných dodávek provedených účastníkem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení (§ 79 odst. 2, písm. b ZZVZ):

Jedné významné dodávky spočívající v dodávkách souprav pro expresní molekulární diagnostiku respiračních patogenů včetně zapůjčení přístrojového vybavení a provádění jeho servisu, přičemž dodávky musely trvat minimálně po dobu 1 roku a finanční objem těchto dodávek činil minimálně 700 000 CZK bez DPH ročně.

2. (§ 79 odst. 2, písm. d ZZVZ)

Osvědčení o IVD - podle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (jako osoba zodpovědná za uvedení na trh a osoba provádějící servis).

U předmětu výpůjčky dále:

a) doklad osvědčující způsobilost poskytování servisních služeb - oprav a kontrol zařízení (výrobcem autorizovaný servis), přímým (popř. i výlučným) zástupcem výrobce (nebo jeho právního nástupce) k předmětu výpůjčky

b) osvědčení o proškolení servisního personálu (autorizace/certifikát) k předmětu výpůjčky

c) u zdravotnických prostředků třídy IIb, nebo ukládá-li to výrobce v návodě k obsluze, doložení oprávnění školitele k poskytování instruktáže na obsluhu zařízení (včetně uvedení identifikace školitele) k předmětu výpůjčky.

Eventuele minimumeisen:

Ad 1. Ze seznamu zakázek musí vyplývat alespoň následující údaje:

a) obchodní firma /název objednatele

b) přesný popis dodavatelem poskytnutého plnění

c) doba a místo realizace zakázky

d) finanční objem zakázky

e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci práce ověřit

f) údaje dokládající splnění podmínek uvedených v tomto odstavci

Účastník povinně využije přílohu č. 8 ZD

Ad 2. Osvědčení nebo číslo z registru zdravotnických prostředků

Autorizaci od výrobce k provádění servisu předmětu výpůjčky.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek proběhne elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena (otevírání nabídek je neveřejné).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020