Leveringen - 577175-2020

Submission deadline has been amended by:  2747-2021
01/12/2020    S234

Kroatië-Zagreb: Computerapparatuur

2020/S 234-577175

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nationaal identificatienummer: 95093210687
Postadres: Ulica Republike Austrije 20
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Neven Bertović
E-mail: neven.bertovic@mpgi.hr
Telefoon: +385 13782175
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mgipu.gov.hr/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0042688
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ponovljeni postupak Nabava opreme (eInspekcija, eInvesticije, eNekretnine, eDozvola), Grupa 3 eNekretnine, Nabava korisničke opreme

Referentienummer: EVUS: 10/2020-VV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Grupa 3 – eNekretnine: Nabava korisničke opreme - desktop računala, tableti, GPS uređaji, pametni telefoni, pripadajuća periferna oprema, uključivo software – U sklopu projekta izvršit će se uspostava Službe za stručno-administrativno tehničke poslove u MGIPU. Za potrebe povjerenstva na razini upravnih tijela, procjenitelje i sve institucije koje su vezane uz procjenu vrijednosti nekretnina nabavlja se potrebna oprema za uspostavu sustava eNekretnine, sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku koji se nalaze u privitku ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 623 760.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na lokaciji naručitelja: republika hrvatska ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 3 – eNekretnine: Nabava korisničke opreme - desktop računala, tableti, GPS uređaji, pametni telefoni, pripadajuća periferna oprema, uključivo software – U sklopu projekta izvršit će se uspostava Službe za stručno-administrativno tehničke poslove u MGIPU. Za potrebe povjerenstva na razini upravnih tijela, procjenitelje i sve institucije koje su vezane uz procjenu vrijednosti nekretnina nabavlja se potrebna oprema za uspostavu sustava eNekretnine, sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku koji se nalaze u privitku ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina jamstvenog roka predmeta nabave / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena ponude / Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 623 760.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Informacijski sustav prostornog uređenja (IS...

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

4.1. Uvjeti sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Temeljem članka 257. i 266. ZJN 2016. i temeljem uvjeta propisanih ovom Dokumentacijom o nabavi, gospodarski subjekt mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

— gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana (točka 4.1. Dokumentacije o nabavi)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: za sve gospodarske subjekte u ponudi. ESPD obrazac se popunjava sukladno elektronski kreiranom ESPD obrascu od strane Naručitelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjet sposobnosti iz točke 4.1. Dokumentacije o nabavi i to:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata (članovi zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelji ili drugi subjekti na čiju sposobnost se gospodarski subjekt oslanja), okolnosti iz točke 4.1. utvrđuju se za sve gospodarske subjekte u ponudbenom lancu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Zagreb, Republike Austrije 20.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

7.13. Rok za izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Adresa žalbenog tijela:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku javne nabave, žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

1) objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3) objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020