Leveringen - 577178-2020

Submission deadline has been amended by:  641050-2020
01/12/2020    S234

Polen-Krakau: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 234-577178

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 000630161
Postadres: os. Na Skarpie 66
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-913
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Wolnicka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Telefoon: +48 126229413
Fax: +48 126444756
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zeromski-szpital.pl
Adres van het kopersprofiel: www.zeromski-szpital.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-propublico.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-propublico.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych

Referentienummer: ZP/29/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.2. Zam. dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważ. w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Za równoważny przedmiot zamówienia Zam. uzna przedmiot o parametrach nie gorszych niż parametry opisane w SIWZ.3. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy (wraz z pierwszą dostawą) instrument. do implantacji wyrobów, systemu napędów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem, wymaganych dla poszczególnych grup opisanych w SIWZ oraz jego serwisowanie przez cały czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania pełnego wyposażenia, przekazanego Zam. (naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów), w czasie max do 72 godzin od chwili telefon. zgłoszenia takiej potrzeby przez Zam.

4. Wykonawca zapewni depozyt poszczególnych implantów wraz z ich uzupełnieniem w czasie do max 72 h. w ilościach wymag dla poszcz. grup opisanych w SIWZ.5. Wykonawca zapewni jednokrotne szkolenie personelu lekars. i pielęg. siedzibie Zam - ok. 20 osób.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 228 742.59 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO - 120 kpl.

2 linie (instrumentarium+implanty+wiertarka+ piła)

Proteza modularna całkowita składająca się z elementów:

a) TRZPIEŃ - Trzpień, prosty, modularny, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy cementowany z centralizerem, Trzpień w kształcie potrójnego klina zwężający się dystalnie w płaszczyznach A/P M/L oraz przyśrodkowo w przekroju poprzecznym; stożek 12/14, szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu. Trzpień dostępny w 8 rozmiarach podstawowych, dostępna wersja trzpienia i wersja high offset (zapewniający odsunięcie bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki).

b) Dostępna wersja trzpienia rewizyjna (w różnych rozmiarach).

c) GŁOWA - o średnicy 28, 32, i 36 mm, wykonana z ceramiki w minimum 3 długościach szyjki

d) GŁOWA- o średnicy 28 i 32 mm, wykonana z metalu w minimum 3 długościach szyjki

e) PANEWKA - wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości - "cross link polietylen" zaopatrzona w specjalny kołnierz zapewniający presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od ok 40-53 mm na głowy o średnicy 28, 32 i 36 mm.

f) CENTRALIZERY

g) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

h) Ostrze do piły

i) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

j) Instrumentaria zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

k) 2 intrumentaria i podwójna linia implantów

l) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka

m) Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

n) serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 383 777.78 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 513.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA i BIPOLARNA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA i BIPOLARNA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 80 kpl.

2 linie (instrumentarium + implanty + wiertarka + piła)

Proteza modularna całkowita i bipolarna składająca się z elementów:

a) Trzpień cementowany ze stopu CoCr, prosty, stożek 12/14. Z opcją centralizera (samocentrujący się w kanale). Minimum 6 rozmiarów trzpienia. Wymagany także trzpień przedłużony o długości min. 220mm.

b) Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu CoCr o średnicy od minimum 41mm do minimum 60mm ze skokiem co 1mm lub wymiennie głowa zewnętrzna polietylenowa dedykowana głowie wewnętrznej CoCrMo śr 28mm o śr zewnętrznej 44-60mm co 2mm (9 rozmiarów), średnica od minimum 41mm do minimum 60mm ze skokiem co 1mm lub opcjonalnie średnica 44-60mm co 2 mm

c) Głowa wewnętrzna wykonana ze stopu tytanowego średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum 4 długościach szyjki lub wymiennie głowa CoCrMo o śr 28mm w minimum 4 długościach szyjki. Rozmiar 28, 32, 36

d) PANEWKA - wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości - "cross link polietylen" na głowy o średnicy 28, 32 i 36 mm przeznaczona do mocowania cementowego.

e) CENTRALIZERY

f) KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

g) Ostrze do piły

h) Warunkiem jest dostarczenie instrumentarium w zamykanych kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

i) Wypożyczenie na czas trwania umowy napędów (piła + wiertarka).

j) serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 168 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 040.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA ANATOMICZNA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA ANATOMICZNA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 50 SZTUK

a) TRZPIEŃ bezcementowy, tytanowy anatomiczny (prawy i lewy), bezkołnierzykowy, samocentrujący, dwuczęściowy: część bliższa (przynasadowa) pokryta hydroksyapatytem z konusem 12/14 mm; część dalsza (trzonowa) dokręcana profilowana, gładka. Szyjka trzpienia anodowana.

Trzpień dostępny w 10 rozmiarach.

Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32, 36 mm w minimum 3 długościach szyjki.

c) PANEWKA bezcementowa typu pressfit, hemisferyczna w rozmiarach od 46 do 64,opcjonalnie rozmiary 66,68,70,72,74. Panewka posiada otwór centralny oraz 3 otwory na śruby korowe.

d) WKŁAD - polietylenowy i ceramiczny odpowiadający rozmiarom panewki dla głów odpowiedniej wielkości tj 28-36

e) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

f) wypożyczenie na czas umowy napędów (piła+wiertarka)

g) ostrza do piły

Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

h) serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 285 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 550.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO - 50 kpl.

Endoproteza modularna, małoinwazyjna, kłykciowa, spełniająca również kryteria endoprotezy rewizyjnej.

a) CZĘŚĆ UDOWA bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Możliwośc zastosowania podkładki udowej tylnej, dystalnej i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) do elementu udowego pierwotnego oraz wkładki polietylenowej półzwiązanej(CC).

Lub

Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal.

b) TACA PISZCZELOWA TYTANOWA, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne,

c) Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL.

d) Rzepka - wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami.

Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną.

Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, podkładki oraz trzpienie z offsetem.

Dodatkowe warunki:

ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA

Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka

Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każdy komplet endoprotez.

Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka

Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 197 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 925.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO "jednopromieniowa"

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO "jednopromieniowa" - 150 kpl.

Endoproteza stawu kolanowego jednopromieniowa, anatomiczna, kłykciowa z możliwością zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych z możliwością rozbudowy do systemu rewizyjnego składającego się z klinów oraz trzpieni i śrub. Endoproteza z możliwością implantacji cementowanej i bezcementowej.

a) Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w minimum 8 rozmiarach.

b) Element piszczelowy symetryczny, modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w minimum 8 rozmiarach.

c) Wkład PE w wersji PS lub CR, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości poddawanego trzykrotnie procesowi wypalania, rozpiętość rozmiarów dla wersji z zachowaniem PCL 5 grubości, dla systemu z usunięciem PCL minimum 6 grubości dla każdego rozmiaru. Geometria implantu zapewniająca zwiększoną rotację elementu udowego

d) Komponent rzepkowy polietylenowy, w wersji symetrycznej i asymetrycznej

Dodatkowe warunki:

e) ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA

f) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka

g) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze/1 kpl. endoprotez.

Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

— Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka zamkniętych w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji

— Serwis

— Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 697 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 925.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 100 kpl.

Proteza zaopatrująca przedział przyśrodkowy oraz boczny. Obydwa przedziały zaopatrywane protezą mobile bearing.

Komponent udowy jak i piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, opcjonalnie produkt dostępny w wersji cementowej i bezcementowej oraz dedykowanej alergikom.

Komponent udowy uniwersalny w 5 rozmiarach.

Komponent piszczelowy anatomiczny lewy i prawy typu "mobile-bearing" w 7 rozmiarach. Wkładka anatomiczna lewa i prawa z polietylenu wysoko usieciowanego, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach, osobno dla kolana lewego i prawego.

Proteza w wersji cementowanej i bezcementowej.

Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania.

— Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka zamknięte w kasetach hermetycznych do sterylizacji

— serwis

— ostrza do pił

— Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis uzyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 364 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 920.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ENDOPROTEZA KEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 50 kpl.

Część udowa- asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 7 rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopni. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki.

Lub

Część udowa asymetryczna wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, dostępna w 7 rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopni. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki.

Płytka piszczelowa- Taca piszczelowa tytanowa asymetryczna, tytanowa lub w całości wykonana z polietylenu, dostępna w 6 rozmiarach

Wkład- polietylenowy związany w rozmiarach 8-11 mm.

— Wypożyczenie instrumentarium zamkniętego w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji

— Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji,

— serwis

Ostrza dedykowane do piły 1 ostrze na 1 zabieg

— Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 850.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROTEZA STAWU SKOKOWEGO

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PROTEZA STAWU SKOKOWEGO - 5 SZTUK

IMPLANT PISZCZELOWY -bezcementowy, zbudowany ze stopów CrCo pokryty hydroksyapatytem od strony piszczeli, 2 płetwy blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary

IMPLANT SKOKOWY - bezcementowy, zbudowany z CrCo, pokryty hydroksyapatytem od strony kości skokowej, 2 płetwy blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary

Oba elementy z możliwością zamówienia w wersji pokrytej powłoką ceramiczna hypoalergiczna TiN.

WKŁADKA - polietylenowa, ruchoma, w minimum 4 rozmiarach wielkości wkładki i 5 grubościach wkładu polietylenowego

Dostarczenie instrumentarium na czas zabiegu.

Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 020.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE: - 200 SZT

A/ Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik

B/ Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm, krótki podajnik.

C/ Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania oderwanych tkanek miekkich do kości- w różnych rozmiarach

Wiertła wielorazowe dostosowane do zamawianych implantów.

Wypożyczenie na czas obowiązywania umowy narzędzi artroskopowych do chirurgii stawu ramiennego.

Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 87 037.04 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 611.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana - 60 szt

Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy pętli poliestrowej o różnych długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm, fabrycznie związanych z płytką tytanową o wymiarach 4mm x 12mm wyposażonej w nici służące do obrócenia i przeciągnięcia przeszczepu.

Sterylny tytanowy guzik o średnicy 13-15 mm do mocowania przeszczepu w części piszczelowej przy użyciu techniki jednopęczkowej z nacięciami antyrotacyjnymi lub bez

Sterylny tytanowy guzik o średnicy 10-12mm do mocowania przeszczepu w części piszczelowej przy użyciu techniki dwupęczkowej

Płytka tytanowa o wymiarach 4mmx12mm dedykowana do rekonstrukcji ACL umożliwiająca umocowanie przeszczepu ACL zgodnie z techniką.

System nici pozwalających przeciąganie, obracanie i napinanie oraz fiksację przeszczepu.

Śruby tytanowe lub biokompozytowe pozwalające na fiksacje przeszczepu w kości. Dostępne w równych rozmiarach

Instrumentarium wypożyczone na czas umowy,

Zamknięte w kasetach umożliwiających sterylizacje i przechowywanie.

Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 555.56 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 546.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ: - 5 KPL

Proteza w postaci monobloku w minimum 9 rozmiarach (o różnych średnicach i wysokościach głowy) lub proteza modularna:

TRZPIEŃ- cementowy (lub opcjonalnie bezcementowy) dostępność trzpienia rewizyjnego

GŁOWA- monopolarna lub bipolarna minimum w 9 rozmiarach (o różnych średnicach i wysokościach głowy)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji użyczonego sprzętu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 814.81 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 444.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PŁYTKI DO OSTEOTOMII PISZCZELI (płytka 1 elementowa + 4 śruby)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PŁYTKI DO OSTEOTOMII PISZCZELI (płytka 1 elementowa + 4 śruby) -

20 kompletów

Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowana przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm - 17,5 mm. Materiał wykonania tytan.

Wkręty z gniazdami sześciokątnymi samogwintujące o średnicy 5,0 o różnych długościach wykonane z tytanu.

Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 111.11 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 483.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modularny system protez poresekcyjnych

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modularny system protez poresekcyjnych - 10 sztuk

Modularne endoprotezy poresekcyjne stawów biodrowych, kolanowych, ramiennych i łokciowych oraz odcinkowe protezy kości długich.

Protezy wykonane z tytanu z możliwością implantacji cementowej lub bezcementowej.

Protezy dające możliwość zaopatrywania różnych odcinków kostnych w zależności od wielkości resekcji kostnej.

Instrumentarium zamknięte w kasetach nadających się do sterylizacji i przechowywania.

Wypożyczenie na czas zabiegów operacyjnych systemu napędów (piła i wiertarka)z kompatybilnymi ostrzami i frezami.

Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 462 962.96 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 888.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego - 20 kompletów

Groty Schanza tytanowe wprowadzane transpedikularnie. Haki tytanowe do wyższych stabilizacji.

Belki podłużne oraz cieńsze belki stabilizujące poprzeczne.

Złączki łączące belki podłużne i groty Schanza z możliwością blokowania pod różnymi kątami oraz złączki łączące belki podłużne i poprzeczne. Implanty tytanowe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 83 333.33 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych - 10 kompletów.

Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych kości długich o średnicach 1,5-4 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza cementowana stawu kolanowego

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Endoproteza cementowana stawu kolanowego - 50 kompletów

Części udowa cementowana anatomiczna pawa/lewa dostępna w 8 rozmiarach w opcji z zachowaniem lub usunięciem PCL, wykonana ze stopu CoCrMo.

Taca piszczelowa cementowana anatomiczna prawa/lewa dostępna w 5 rozmiarach dla wersji MB i FB wykonana ze stopu CoCrMo. Taca piszczelowa w formie monobloku.

Wkładka polietylenowa anatomiczna o grubości 10-18 mm dla wersji FB a dla wersji MB 12-18 mm. Skok grubości co 2 mm.

Dodatkowo taca piszczelowa anatomiczna prawa/lewa w 5 rozmiarach dla wersji MB i FB wykonana ze stopu CoCrMo z możliwością o rozbudowę o trzpienie cementowe lub bezcementowe w długościach 50-120 mm.

— Wypożyczenie instrumentarium zamkniętego w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji

— Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów - piła + wiertarka zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji,

— ostrza do pił

— Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego,

— Serwis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis użyczonego sprzętu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia implantów / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiału / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 185 150.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 554.00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednym zamówieniem, którego przedmiotem była dostawa

Sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 3 486 000,00 zł - w przypadku składania oferty na wszystkie grupy, a w przypadku składania oferty na poszczególne grupy - o wartości nie mniejszej niż:

GR. I 200 000,00 zł

GR. II 90 000,00 zł

GR. III 150 000,00 zł

GR. IV 100 000,00 zł

GR. V 350 000,00 zł

GR. VI 190 000,00 zł

GR. VII 100 000,00 zł

GR. VIII 18 000,00 zł

GR.IX 45 000,00 zł

GR.X 27 000,00 zł

GR.XI 8 000,00 zł

GR.XII 8 000,00 zł

GR. XIII 250 000,00 zł

GR. XIV 45 000,00 zł

GR. XV 1 500,00 zł

GR. XVI 98 000,00 zł

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną grupę warunek podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa zamówionych wyrobów medycznych odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na jego koszt i ryzyko.

2. Do obowiązków Dostawcy należy rozładunek dostarczonych wyrobów medycznych w miejscu wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie wyrobów medycznych odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr Bud. Działu Tech. pok. 1.8

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Formularz ofertowy

Jednolity europejski dokument zamówienia

Formularz asortymentowo-cenowy

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Kopie dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Opis techniczny i techniki operacyjnej

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia do obrotu

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Prospekty/katalogi

Wykaz dostaw

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Do 3 dni od terminu złożenia oferty - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020