Leveringen - 577179-2020

01/12/2020    S234

Nederland-'s-Gravenhage: Bloemstukken

2020/S 234-577179

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Algemene Zaken
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Binnenhof 9
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2513 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jordy Vos
E-mail: jordy.vos@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 625142941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287219&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287219&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bloemsierkunsten

Referentienummer: 201865001.001.002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121210 Bloemstukken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier/bloemist die ervaring heeft met het leveren van kwalitatief en creatief hoogwaardige (lees het topsegment v/d markt) bloemstukken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 225 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121200 Snijbloemen
77330000 Uitvoeren van bloemenarrangementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier/bloemist die ervaring heeft met het leveren van kwalitatief en creatief hoogwaardige (lees het topsegment v/d markt) bloemstukken. De leverancier/bloemist moet daarnaast ook flexibel zijn en kunnen werken onder tijdsdruk. Ook moet de leverancier/bloemist indien nodig ook bereid zijn om onder minder ideale (werk-) omstandigheden te werken, waaronder uitgebreide beveiligingsmaatregelen..

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kunnen we (eenzijdig) verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. We verlengen de Overeenkomst maximaal twee (2) keer voor maximaal twaalf (12) maanden per keer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Zie Hoofdstuk 3 van het Beschrijvend document.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Beschrijvend document.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Den Haag.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Jordy Vos - Senior Inkoopadviseur

Inge Flim - Projectsecretaris.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van de gunningsbeslissing kan een kort geding aanhangig worden gemaakt.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020