Leveringen - 577184-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Heerlen: Drukwerk en aanverwante producten

2020/S 234-577184

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Zuyd Hogeschool
Nationaal identificatienummer: 48391788
Postadres: Nieuw-Eyckholt 300
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6419 DJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Dance Heijnen
E-mail: dance.heijnen@zuyd.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zuyd.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c97f2eeedaf3b0c43717ac37ebe1fc40
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Tenderned
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: roy.wagendorp@zuyd.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c97f2eeedaf3b0c43717ac37ebe1fc40
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor de productie en levering van drukwerk ten behoeve van Zuyd Hogeschool

Referentienummer: Zuyd.2020.11.Drukwerk
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zuyd wenst één opdrachtnemer te contracteren voor de productie en levering van drukwerk. Het betreft de levering van stationary-, commercieel- en reproductie drukwerk voor de gehele organisatie*, alsmede de bijkomende diensten (voorraadbeheer, dtp werkzaamheden en de logistiek omtrent bestellen en leveren).

*De studenten kunnen enkel gebruik maken van de reproductiewerkzaamheden. Voor studenten geldt geen afname verplichting van drukwerk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22100000 Boeken, brochures en folders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid Limburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang is opgenomen in de selectieleidraad en bijlage 5 Overzicht drukwerk.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zuyd wenst één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van twee jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van twee maal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen opties.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zuyd wenst één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van twee jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van twee maal één jaar

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 04/02/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Maastricht
Postadres: Sint Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020