Leveringen - 577202-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Mainz: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2020/S 234-577202

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesnetzagentur
Postadres: Canisiusstraße 21
Plaats: Mainz
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 55122
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibung@bnetza.de
Telefoon: +49 6131-180
Fax: +49 6131-185600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bundesnetzagentur.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag zur Lieferung / Kauf von EMI Messempfänger mit Sweep- und Echtzeitanalysator

Referentienummer: Z25-5 2020/24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag zur Lieferung / Kauf von EMI Messempfänger mit Sweep- und Echtzeitanalysator nach den Anforderungen der beigfügten Leistungsbeschreibung

Optional Schulungen zur Einführung in die Technik und Bedienung sowie des Servicepersonals gemäß beigefügter Leistungsbeschreibung in den Räumlichkeiten der Bundesnetzagentur in Göttingen.

Näheres ist der Angebotsanforderung sowie der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 769 884.54 EUR / Hoogste offerte: 2 769 884.54 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Angebotsanforderung sowie Leistungsbeschreibung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Siehe Leistungsbeschreibung / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-461063
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4232/030186
Benaming:

Rahmenvertrag zur Lieferung / Kauf von EMI Messempfänger mit Sweep- und Echtzeitanalysator

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 769 884.54 EUR / Hoogste offerte: 2 769 884.54 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020